വെളിപാടിലെ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ ആരാണ്?

BibleAsk Malayalam

വെളിപ്പാട് 4:4-10

“സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് തലയിൽ സ്വർണ്ണ കിരീടം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലുകളും ശബ്ദങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നു. സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴു ആത്മാക്കൾ എന്ന ഏഴു വിളക്കുകൾ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ സ്ഫടികം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഫടിക കടൽ പോലെയുള്ള ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിന്റെ നടുവിലും ചുറ്റുമായി നാലു ജീവികൾ മുന്നിലും പിന്നിലും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

1-ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും മനുഷ്യരാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നീതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് (വെളിപാട് 3:4) അവരുടെ തലയിൽ “കിരീടങ്ങൾ” (വെളിപാട് 2:10) ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും കാണിക്കുന്നത് അവർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നാണ്.

കൂടാതെ, വെളിപാടിന്റെ നാല്, അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലെ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിന്റെ വിവരണം ഏഴ് മുദ്രകൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഈ ഭൂമിയിൽ, ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം അവർ യോഹന്നാന്റെ നാളിൽ ഇതിനകം സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്നാണ്.

അതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന സമയത്ത് (മത്തായി 27:52, 53; എഫെസ്യർ 4:8) തങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഇവരെന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുന്നു, കാരണം ആ പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഇതിനകം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതായി അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടം അതാണ്. പ്രധാന പുനരുത്ഥാനം ഇപ്പോഴും ഭാവിയിലാണ്, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നടക്കും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16).

2-മറ്റുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പുരോഗിതന്മാരായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ ഭൗമിക ആലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ സേവിച്ചതുപോലെ, യോഹന്നാൻ 24 മൂപ്പന്മാരെ സ്വർഗീയ ആലയത്തിൽ സേവിക്കുന്നതായി വീക്ഷിക്കുന്നു.

3-ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു (വെളിപാട് 7:4) – ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് മൂപ്പന്മാർ, ഒരാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ; മറ്റൊന്ന്, ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ, ക്രിസ്ത്യൻ സഭ, കുരിശുമരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ. അങ്ങനെ, അവരെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരോടും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരോടും തുല്യമാക്കാം.
അവരെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധരായി കാണുന്നതിന് പകരം (വാക്യം 1).ഈ വ്യാഖ്യാനം ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ആലങ്കാരിക സ്വഭാവത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു,

4-മറ്റുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ മനുഷ്യരല്ല, മാലാഖമാരായി കാണുന്നു. മൂപ്പന്മാർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു (വെളിപാട് 5:8) ശുശ്രുക്ഷ ചെയുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: