വീഴുന്നവർ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എബ്രായർ 6 പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യം ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്: “ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വർഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കയും ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്കു തന്നേ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു അപമാനം വരുത്തുന്നവരും ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല” (എബ്രായർ 6:4-6).

ഈ ഭാഗം പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും നിരുത്സാഹത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവർ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ചിലർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരക്കാരെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവർക്ക് ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാനും കഴിയുമോ?

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്യാഗം മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മിക്ക വ്യാഖ്യാതാക്കളും സമ്മതിക്കുന്നു (മത്തായി 12:31, 32), കാരണം ഇത് വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ഏക രൂപമാണ് നിരാശ. മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക, ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത്? check the following link, How Does a Person Commit the Unpardonable Sin?

ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പശ്ചാത്താപവും അസാധ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും അല്ല, മറിച്ച് താൻ വീണുപോയ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റേതാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം പാപിയെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, മറിച്ച് പാപികൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഫലം കായ്ക്കാതെ, നിരസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു പാത സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ പാപിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 2:1-3; 10:26-29). ദൈവം അവനു നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും അവന്റെ പാത പ്രകാശിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രകാശത്തോടും കൂടി, അവൻ ഇപ്പോഴും പശ്ചാത്തപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും വേർപിരിയൽ ഉണ്ടാകും.

പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപിയെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് പശ്ചാത്താപമുള്ള ദേഹിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്, എന്നാൽ അത് ഒരു തരത്തിലും അശ്രദ്ധയുടെ നിമിത്തമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. ഭയഭക്തിയുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും തിരച്ചുവരാനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ തന്റെ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ്. വിട്ടുതിരിവിൻ, തിരിവിൻ; നിങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് തിരിയുക! നീ എന്തിന്നു മരിക്കുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 33:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment