വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏതു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ജഡമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ മായാരൂപ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന ആശയത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പിന്തുണയില്ല. യേശുവിന്റെ മരണത്തിനുമുമ്പ്, അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവരെ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി കുടിക്കയില്ല” (മത്തായി 26:29).

പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, തനിക്ക് മാംസവും അസ്ഥിയും ഉണ്ടെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണിച്ചു, അവൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും തന്റെ ശരീരം സ്പര്ശിക്കുവാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.” അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു: [നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു.] അവർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു; ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നു എന്നു അവർക്കു തോന്നി. അവൻ അവരോടു:നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്തു? ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും നോക്കി അറിവിൻ; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവിൻ; എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ” അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവരോടു:തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. അവർ ഒരു ഖണ്ഡം വറുത്ത മീനും [തേൻകട്ടയും] അവന്നു കൊടുത്തു. അതു അവൻ വാങ്ങി അവർ കാൺകെ തിന്നു. “അനന്തരം അവൻ അവരെ ബേഥാന്യയോളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു [സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു]. ” (ലൂക്കോസ് 24: 36-39, 41-43, 50, 51).

യേശു തന്റെ മാംസവും അസ്ഥിയും ഉള്ള ശരീരവുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു, അതേ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. മാലാഖമാർ ശിഷ്യന്മാരോട് തങ്ങളുടെ യജമാനൻ കയറുന്നത് നോക്കിനിൽക്കെ പറഞ്ഞു: “ഗലീലാപുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കിനില്ക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളെ വിട്ടു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നേ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നു പറഞ്ഞു. (അപ്പ. 1:11).

രണ്ടാം വരവിൽ, നീതിമാന്മാർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പോലെ ഭൗതിക ശരീരം നൽകപ്പെടും, നിത്യതയിലുടനീളം മാംസവും അസ്ഥിയും ഉള്ള യഥാർത്ഥ ആളുകളായിരിക്കും. “കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു…(അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടു അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.” (ഫിലിപ്പിയർ 3:20, 21). എന്നാൽ സ്വർഗീയ ശരീരം ഇനി മരണത്തിന് വിധേയമാകില്ല. “നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൗമിക കൂടാരം താഴെയിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ (അതായത്, നാം മരിക്കുകയും ഈ ഭൗമിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ)… നാം സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങൾ ധരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം; നാം ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ ആകുകയില്ല” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:1, 3).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട് (പുറപ്പാട് 32:32; സങ്കീർത്തനം 56:8; 69:28; ദാനിയേൽ 7:10; 12:1; വെളിപ്പാട് 13:8; 20:15). ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയാണ്:…

എന്താണ് ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)സ്മരണയുടെ പുസ്തകം മലാഖിയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു: “യഹോവാഭക്തന്മാർ അന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു; യഹോവ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു; യഹോവാഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു…