വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ സ്വർഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ആയിരിക്കുമോ?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, ​​തുടർന്ന് അവർ സഹസ്രാബ്ദത്തിന് ശേഷം പുതിയ ജറുസലേമിൽ ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. യേശു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു, “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതു; ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. 2എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടു; ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. 3ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും” (യോഹന്നാൻ 14:1-3).

ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ” കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും. 17പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17).

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ബൈബിൾ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു, “ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു; അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കു ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു;… അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ടു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു” (വെളിപാട് 20:4). എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് അവർ ദുഷ്ടന്മാരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ രേഖകൾ പരിശോധിക്കും, സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവ് ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരെ തീകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി കാണും.

നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അവരിൽ ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് കരുതിയ ചിലർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഈ അന്വേഷണ കാലയളവ് നീതിമാന്മാർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുകയും അങ്ങനെ ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പായി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും മായ്‌ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും (ദാനിയേൽ 7:9, 10; 1 കൊരിന്ത്യർ 6:2, 3).

1,000 ആണ്ട് അവസാനത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാരോടും പുതിയ യെരുസലേമിനോടും കൂടെ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും (വെളിപാട് 21:2, 3; സെഖര്യാവ് 14:1, 4, 5, 10). അപ്പോൾ, ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ ഉയിർപ്പിക്കും (വെളിപാട് 20:5, 7, 8), അങ്ങനെ സാത്താൻ തന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെടുകയും തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം വിശുദ്ധ നഗരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവരെ ദഹിപ്പിക്കാനും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദൈവം തന്റെ അഗ്നി ഇറക്കും (വെളിപാട് 20:9, 10; 21:8). അതിനുശേഷം, വിശുദ്ധന്മാർ സമാധാനത്തോടെ എന്നേക്കും വസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഭൂമി ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും (വെളിപാട് 21:3-5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

Will the redeemed be in heaven or on earth during the Millennium?

 

 

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

യഥാർത്ഥത്തിൽ പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)2 കൊരിന്ത്യർ 12:1-6 പോൾ എഴുതി, പ്രശംസിക്കുന്നതിനാൽ പ്രയോജനമില്ല എങ്കിലും അതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദർശനങ്ങളെയും വെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ചു പറവാൻ പോകുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു…

നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂതങ്ങളാകാൻ പോകുകയാണോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ മേഘങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗം ഭൂതങ്ങളുടെ സ്ഥലമാകുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശരീരമുണ്ടാകുമെന്നും അനന്തമായ സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കുമെന്നും…