വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പിന്തിരിഞ്ഞാൽ രക്ഷ നേടുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പിന്മാറുകയും തന്റെ പാപം ഏറ്റുപറയുകയും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കില്ല. തുടർച്ചയായ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ക്രിസ്തുവിൽ തുടരുന്നതിലാണ്. ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വാടി മരിക്കും. മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് ശാഖ വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, ജീവന്റെ ഉറവിടം ഇല്ലാതാകുന്നു. ജീവനുള്ള മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, അവൻ ഒരിക്കൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ചില ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങൾ ഇതാ:

“ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ്: എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു: എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിപ്പോയി; മനുഷ്യർ അവയെ പെറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.” യോഹന്നാൻ 15:1-6.

“നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ കേട്ടതു നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ആദിമുതൽ കേട്ടതു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുത്രനിലും പിതാവിലും വസിക്കും”
1 യോഹന്നാൻ 2:24.

എന്നാൽ “എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും; പിൻമാറുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളത്തിന്നു അവനിൽ പ്രസാദമില്ല.” എബ്രായർ 10:38.

“എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു” യോഹന്നാൻ 15:6.

“ഒരുവൻ എന്റെ വാക്ക് പ്രമാണിച്ചാൽ അവൻ ഒരിക്കലും മരണം കാണുകയില്ല.” യോഹന്നാൻ 8:51.

“നീ അവന്റെ നന്മയിൽ തുടർന്നാൽ; അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഛേദിക്കപ്പെടും.” റോമർ 11:22.

” ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരുനാളും ഇടറിപ്പോകാതെ ” 2 പത്രോസ് 1:10.

“നമ്മൾ കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അവനോടുകൂടെ വാഴും; നാം അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ അവനും നമ്മെ നിഷേധിക്കും.” 2 തിമോത്തി 2:12 (RSV).

“നാം മനഃപൂർവം പാപം ചെയ്‌താൽ . . . പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ഇല്ല. എബ്രായർ 10:26.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിശ്വാസി സ്വയം കർത്താവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്തോളം, അവന്റെ രക്ഷ ദൈവത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. എന്നാൽ വിശ്വാസി ദൈവവുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ പിശാചിനാൽ കീഴടക്കും.

For more on this topic: https://bibleask.org/can-a-believer-lose-their-salvation/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.