വിശ്വാസികൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ ധാരണയിൽ വരുന്നില്ല?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം

ഓരോരുത്തർക്കും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ, ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വചനത്തെ അവ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ദൈവവചനത്തിന്റെ സന്ദേശം തികച്ചും വ്യക്തമാണ്. പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 1:13). ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, അവൻ തന്നെ സത്യമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 5:6; യോഹന്നാൻ 14:17, 26).
ബൈബിൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം, നാമെല്ലാവരും വീണുപോയ ജീവികളാണ് – പാപമേഘങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ വികലമാക്കുകയും ബൈബിളിനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാപം നമ്മെ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരാക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സു കുരുടാക്കി” (2 കൊരിന്ത്യർ 4:4).

ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ശിമയോൻ, “നീതിയും ഭക്തിയും ഉള്ളവനായിരുന്നു, യിസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുംമുമ്പ് അവൻ മരണം കാണരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് വെളിപ്പെട്ടു” (ലൂക്കാ 2:25, 26). ശിമോൻ ശിശുവായ രക്ഷകനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, “കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വചനപ്രകാരം അങ്ങയുടെ ദാസനെ സമാധാനത്തോടെ യാത്രയാക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ ജനതകളുടെയും മുമ്പാകെ നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയും വിജാതീയർക്ക് വെളിപ്പെടാനുള്ള വെളിച്ചവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവും എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു” (ലൂക്കാ 2:29-32). ജോസഫും മേരിയും അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ശിമ്യോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു (ലൂക്കാ 2:33,34.

അതേ സമയം, അന്ന എന്ന പ്രവാചകി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശിമയോന്റെ സാക്ഷ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു (ലൂക്കാ 2:38).

വിനീതരായ ഈ ആരാധകർ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ഭരണാധികാരികളായി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച പുരോഹിതന്മാർ, അവരുടെ മുൻപിൽ വിലപ്പെട്ട പ്രവചന വചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചില്ല, അതിനാൽ, ജീവന്റെ വെളിച്ചം നിരീക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല.

അതുപോലെ, ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും അന്ധരാണ്, അവർ സത്യം കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. “ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കു നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ്” (പ്രവൃത്തികൾ 5:32) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണമാണ് അനുസരണം. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 14:15).

അനുസരണം വിശ്വാസികളെ ഏകീകരിക്കുന്നു

ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണമാണ് അവനുമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മുഖ്യപ്രമാണവും (യോഹന്നാൻ 8:32). ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:20, 21), എന്നാൽ സ്നേഹത്തിലാണ്, നിയമ സിദ്ധാന്തത്തിലല്ല. മനുഷ്യർ അനുസരിക്കണം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:17, 18; സഭാപ്രസംഗി 12:13), എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൽ (യോഹന്നാൻ 14:15) ഔപചാരികതയിലല്ല. അനുസരണമാണ് ഏതൊരു യാഗത്തേക്കാളും ഉത്തമമെന്ന് കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു (1 സാമുവൽ 15:22).

ദൈവവചനം (റോമർ 2:8), അവന്റെ ഉപദേശം (റോമർ 6:17), അവന്റെ രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:8; 1 പത്രോസ് 4:17) എന്നിവ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. കൃപയാൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വിശ്വാസത്താൽ ലഭിച്ചതുമായ ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് (എഫേസ്യർ 2:5, 8), അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ നല്ല ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങുന്നവർക്കും ഒരു സൗജന്യ ദാനമാണ് (എബ്രായർ 5:9). വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ സമർപ്പണം കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ കൽപ്പനകളോടുള്ള സ്നേഹപൂർവമായ അനുസരണം വഴിയാണ് (1 യോഹന്നാൻ 5:3). എല്ലാ വിശ്വാസികളും വ്യക്തമായ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അവർ ഒരെ ബൈബിൾ ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments