വിശ്വാസവും അറിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിൽ അറിവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ആത്മീയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവനോടുള്ള ആഴമായ വിലമതിപ്പിലേക്കും വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കും നയിക്കണം. എബ്രായർ 11:1-ൽ വിശ്വാസത്തെ ബൈബിൾ നിർവചിക്കുന്നത് “വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു ” എന്നാണ്. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തെ നിഘണ്ടു നിർവ്വചിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിയുക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെ, ആരിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജീവനുള്ള അറിവ് ഒരു ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, “ആദാം തന്റെ ഭാര്യയായ ഹവ്വയെ അറിഞ്ഞു” (ഉല്പത്തി 4:1) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവൻ അവളുമായി സ്‌നേഹപൂർവകമായ ഐക്യം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ്. തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരുമായുള്ള തന്റെ രക്ഷനൽകുന്ന ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അറിയുക എന്ന വാക്ക് യേശു ഉപയോഗിച്ചു: “ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്; എന്റെ ആടുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്റെ ആടുകൾ എന്നെയും അറിയുന്നു” (യോഹന്നാൻ 10:14).

അറിവ് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ആടുകളെ അറിയുന്ന നല്ല ഇടയൻ അവയിൽ സ്‌നേഹപൂർവകമായ താത്‌പര്യം കാണിക്കുന്നു; ആടുകൾ, തങ്ങളുടെ ഇടയനെ അറിയുന്നതിനാൽ, അവനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും അവന്റെ ചുവടുകളും പിന്തുടരുന്നു. വചനം പഠിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുക, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധത്തിലൂടെ ദൈവവും അവന്റെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരുന്നു.

ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, “യഹോവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1:7). ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ് അവനെ അനുസരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ, ദൈവത്തെക്കൂടാതെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അറിവ് നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. സ്‌നേഹനിർഭരമായ വിശ്വാസത്താൽ ചലിക്കാത്തതിനാൽ ബൈബിൾ അതിനെ വിലകെട്ടതായി പരാമർശിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 13:2).

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു മനുഷ്യന് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തുവാണ്, എന്നിട്ടും അതിന് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. യാക്കോബ് എഴുതുന്നു, “ദൈവം ഏകൻ എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ; കൊള്ളാം; പിശാചുകളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കയും വിറെക്കയും ചെയ്യുന്നു. വ്യർത്ഥമനുഷ്യാ, പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്നു ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സുണ്ടോ?” (യാക്കോബ് 2:19,20). ഭൂതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 3:11; 5:7). അവരുടെ വിശ്വാസം ബൗദ്ധികമായി ശരിയായിരിക്കാം, എങ്കിലും അവർ പിശാചുക്കളായി തുടരുന്നു. ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം അവർക്കില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: