വിശ്വാസം അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസം

വിശ്വാസം അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “അന്ധമായ” വിശ്വാസം എന്നൊന്നില്ല. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്‌തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 20:30, 31). തിരുവെഴുത്തുകളിൽ, വിശ്വാസവും അറിവും ഒരിക്കലും വൈരുദ്ധ്യത്തിലല്ല. അറിവ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പായി വരുന്നു, അറിവില്ലാത്തിടത്ത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല. അറിവില്ലാതെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാണ്.

യോഹന്നാൻ 6:69-ൽ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു: “നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.” 2 തിമോത്തി 1:12-ൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു.” ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയോട് സമരിയാക്കാർ പറഞ്ഞു, “ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു; ഞങ്ങൾ തന്നേ കേൾക്കയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവു എന്നു അറികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 4:42).

എബ്രായർ 11-ൽ, “ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിത്ത് ഓഫ് ഫെയിത്ത്” എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം വലുതായിരുന്നു. “വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കായീനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യാഗം അർപ്പിച്ചു…” (11:7), “വിശ്വാസത്താൽ നോഹ… തന്റെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പെട്ടകം ഒരുക്കി…” (11:7), “വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അനുസരിച്ചു…” (11:8). തെളിവില്ലാതെയാണോ ഇക്കൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചത്? അല്ല.

ഈ ജീവിതത്തിൽ, ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അവരുടെ വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. “കൂടുതൽ വിശിഷ്ടമായ” യാഗം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കയീനേയും ഹാബെലിനേയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു ജലപ്രളയം വരുമെന്ന് നോഹയോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ അബ്രഹാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; സർവ്വശക്തൻ നൽകിയ വഴികളിലൂടെ അവൻ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ വ്യക്തികളൊന്നും “വിശ്വാസത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടം” നടത്തിയില്ല. അവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് അവരുടെ അറിവ് വിശ്വാസത്തെ ഉളവാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ, വിശ്വാസം അറിവിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് നാം കാണുന്നു! ഒരാൾ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുമ്പോൾ, അവനുള്ള അറിവനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന്” ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 2:4). നാം “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിലും അറിവിലും വളരണമെന്ന്” അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 3:18). അത്തരം അറിവിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം (1 യോഹന്നാൻ 5:13). യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ സത്യം അറിയും, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും” (യോഹന്നാൻ 8:32). സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അത് നിരസിക്കുന്നവർക്ക് “ഒഴികഴിവ് ” ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. (റോമർ 1:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment