വിശുദ്ധന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശുദ്ധന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമർശങ്ങൾ വായിക്കാം: യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്റെ മേശയിങ്കൽ തിന്നുകുടിക്കയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു യിസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്യും” (ലൂക്കാ 22:30). കൂടാതെ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “പുനർജ്ജനനത്തിൽ, മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ അനുഗമിച്ച നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു, യിസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും” എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്തായി 19:28).

വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാനും ഇതേ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു, അവർ അവയിൽ ഇരുന്നു, അവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു: . . അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ടു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു” (വെളി. 20:4). ഈ വാക്യത്തിൽ, ന്യായവിധി (Gr. Krima) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, “വിധി” അല്ലെങ്കിൽ “തീർപ്പാക്കിയ തീരുമാനം” എന്നാണ്. ഇവിടെ ക്രിമ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള അധികാരമാണെന്നാണ്. വിശുദ്ധന്മാർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം അവർ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ്. ഈ വാക്യം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വാക്യത്തിലേക്കല്ല, മറിച്ച് ദുഷ്ടന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വെളിപ്പാട് 20:4-ൽ ദാനിയേൽ 7:22-ന്റെ പരാമർശം കൂടിയാണ്, അവിടെ പ്രവാചകൻ എഴുതിയത് “അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ന്യായാധിപത്യം നൽകപ്പെട്ടു.” അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പരാമർശിച്ച ഈ ന്യായവിധി പ്രവൃത്തി, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയതിന് സമാനമാണ്: “വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? … ഞങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?” (1 കൊരി. 6:2, 3).

അതിനാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ന്യായവിധിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ രേഖകളുടെ സമഗ്രമായ പരിശോധന ഉൾപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യനും ദുഷ്ടന്മാരെ തുടച്ചുനീക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടും. ഈ ന്യായവിധി പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശുദ്ധരും സഹായിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.