വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?

BibleAsk Malayalam

വിവാഹ മോതിരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം

വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലില്ലാത്തതോ ക്രിസ്ത്യൻ വേരോട്ടമില്ലാത്ത മനുഷ്യനിർമിത ആചാരമൊ ആണ്. വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കുന്ന ആചാരം പുരാതന ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോഹത്തിന് പകരം ചെടിയുടെ നാരുകൾ കൊണ്ടാണ് വളയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഹൃദയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം നൽകുന്ന ഒരു സിര ആ വിരലിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിനാൽ ആളുകൾ ഇടതുകൈയിലെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിൽ മോതിരം ധരിച്ചു. അതിനാൽ, ആ വിരലിൽ ഒരു മോതിരം (അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു വൃത്തം) ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ അവസാനിക്കാത്ത പ്രണയത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്.

ലോഹ വിവാഹ മോതിരത്തിന്റെ ആധുനിക ആചാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് റോമാക്കാരിൽ നിന്നാണ്, അവർ ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് മോതിരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് സാധാരണവും വിലകുറഞ്ഞതുമാണ്. റോമൻ പുരുഷന്മാർ ഒരു മോതിരം നൽകി അവരുടെ സ്ത്രീയെ അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ അവർ വിവാഹ ബന്ധം നൽകുന്നതിനെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ (സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും) കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ദമ്പതികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. കാലക്രമേണ, 9-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചടങ്ങുകളിൽ വിവാഹ മോതിരം ഉപയോഗത്തിലായി.

ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കൽ


വിരലിലെ മോതിരങ്ങൾ വിവാഹ മോതിരങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ബൈബിൾ ഒരു പരാമർശവും നൽകുന്നില്ല. ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യകാല മോതിരമാണ് സൈനറ്റ് മോതിരം, വിവിധ കരാറുകൾ മുദ്രവെക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് അധികാരത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും സാമൂഹിക പദവിയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 41:42; എസ്തർ 3:10,12; ലൂക്കോസ് 15:22).

ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രഥമ പ്രവർത്തകർ തിരുവെഴുത്തു കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റെല്ലാ ആഭരണങ്ങളുടേയും ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കി: “അതുപോലെ തന്നെ, സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിക്കുന്നത് മാന്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഔചിത്യത്തോടെയും മിതത്വത്തോടെയും, പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണമോ മുത്തുകളോ കൊണ്ടല്ല. അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയ വസ്ത്രം” (1 തിമോത്തി 2:9); “മുടി അണിയിക്കുക, സ്വർണ്ണം ധരിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ബാഹ്യമായിരിക്കരുത്” (1 പത്രോസ് 3:3).

ഇന്ന് വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടെ വിവാഹ പ്രതിജ്ഞകളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് അനുചിതമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭക്തികെട്ട പുരുഷന്മാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ ഇത് തടയുന്നു എന്നാണ്. അവസാനമായി, വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവർ, വിവാഹ മോതിരം ധരിക്കുന്നത് “അത്യാവശ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന” സംസ്കാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അപലപിക്കരുത്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: