വിവാഹമോചനവും അനേകം ഭാര്യമാരുള്ള സമ്പ്രദായവും ദൈവം അംഗീകരിച്ചോ

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിവാഹമോചനമോ അനേകം ഭാര്യമാരുള്ള സമ്പ്രദായമോ ദൈവം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. “ആരംഭം മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല” (മത്താ. 19:8). എന്നാൽ, ഒരു കാലത്തേക്ക്, ദൈവം അത് അനുവദിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ആചാരങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കാനും സംസ്‌കാരസൂന്യമായ ദുരുപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹബന്ധത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു (പുറ. 21:7-11; നിയമങ്ങൾ. 21:10-17).

ഒരു വശത്ത്, ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിലക്കിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന്, അവന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ ഹാഗാറിനെ എടുക്കുന്നത്, മറുവശത്ത്, ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്ന് അവൻ അവനെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചില്ല, അത് ദൈവത്തിനു ഒരു വേദനയായിരുന്നു.

ബഹുഭാര്യത്വം ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, മറിച്ച് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ (ലേവ്യ. 18:18; ആവ. 17:17), വിവാഹമോചനം കുറയ്ക്കാൻ (ആവ. 22:19, 29; 24:1), വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകി. അവ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനനുമായിരുന്നു. (പുറ. 20:14, 17; ലെവി. 20:10; ആവ. 22:22).

ഭാര്യമാരുടെ ബാഹുല്യത്തിനും വിവാഹമോചനത്തിനും പഴയനിയമ വ്യവസ്ഥകൾ തികഞ്ഞ സാഹചര്യമല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കി. മറിച്ച്, ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നിമിത്തം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമ്പ്രദായം ദൈവം അനുവദിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമത്രെ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശെ അനുവദിച്ചതു” (മത്താ. 19:4-8).

ക്രിസ്‌തീയ ഭവനങ്ങൾക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക്‌ ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു “ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ” (മത്താ. 19:9). അങ്ങനെ, യഥാർത്ഥ വിവാഹ പദ്ധതിയിൽ വരുത്തിയ ഒരേയൊരു മാറ്റം, അശുദ്ധി മൂലം വിവാഹ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്, ഇത് ബന്ധം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു.

ഏകഭാര്യത്വമാണ് കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതിയെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു: “അതിന്നു അവൻ: സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അതു നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ടു അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ; ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ” (മത്താ. 19:4-6).

പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനി, ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്, അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ ഒഴികഴിവ് പോലും കൂടാതെ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിച്ചമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം (1 തിമോ. 3:2; തീത്തോസ് 1. :6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.