വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്തു തോന്നുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവവും വിവാഹമോചനവും

“വിവാഹമോചനത്തെ താൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് ഒരുവന്റെ വസ്ത്രത്തെ അക്രമത്താൽ മൂടുന്നു,” സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. “ആകയാൽ നീ വഞ്ചന കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ആത്മാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക”.

മലാഖി 2:16

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ, വിവാഹമോചനത്തോടുള്ള തന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാട് ദൈവം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നിയമാനുസൃതമായ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ തന്റെ “അക്രമം കൊണ്ട് വസ്ത്രം” മൂടുന്നു; അതായത്, അവൻ അനീതിയിലും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിലും സ്വയം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുമില്ല.

ക്രിസ്തു തന്റെ കാലത്തെ റബ്ബിമാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് കാരണത്താലും വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു. മിഷ്‌നൈക് കാലഘട്ടത്തിലെ യഹൂദർക്കിടയിൽ ഒരു വിവാഹവും നിലവിലില്ലായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് നിയമപരമായ രീതിയിൽ സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിവാഹം ദൈവികമായി നിശ്ചയിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “അതിനാൽ, അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്” (മത്തായി 19:6).

യേശു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ അപവാദം കൂടാതെ “ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ലൈംഗിക അധാർമികത നിമിത്തം അല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു; വിവാഹമോചിതയായ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു” (മത്തായി 19: 9), വിവാഹമോചനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ ബഹുമാനിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായോ പുരുഷനുമായോ ഏർപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഏതൊരു ബന്ധവും വ്യഭിചാരമായി ക്രിസ്തു അംഗീകരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരാശിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വിവാഹമെന്ന സ്ഥാപനം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, കഥാപാത്രത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തിത്വ ക്രമീകരണങ്ങളും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും ആത്മത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രയോഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

യഥാർത്ഥ “സ്നേഹം ദീർഘമായി സഹിക്കുന്നു, ദയ കാണിക്കുന്നു; സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല; സ്നേഹം സ്വയം സ്നേഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല, വീർപ്പുമുട്ടുന്നില്ല; പരുഷമായി പെരുമാറുന്നില്ല, സ്വന്തം കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, പ്രകോപിതനല്ല, തിന്മ ചിന്തിക്കുന്നില്ല; അകൃത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു; എല്ലാം സഹിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 13:4-7).

ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ബാധകമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർ സ്വീകരിക്കണം. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അത് എത്ര ഗുരുതരമായതായി തോന്നിയാലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.