വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു ഫലം തിന്നുന്നതിൽ എന്താണ് ഇത്ര ദോഷം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു ഫലം കഴിക്കുന്നു

ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയോടെയാണ്, അത് അവനോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്തത തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽനിന്നോ വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിൽനിന്നോ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 2:17). ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമായതിനാൽ പഴം കഴിക്കുന്നത് പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ആദാമും ഹവ്വായും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലും കഷ്ടപ്പാടും നിത്യമരണവും കൊണ്ടുവന്നു (യെശയ്യാവ് 59:2).

എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ അനുസരണക്കേടിന്റെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകിയത് ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വില വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു. മനുഷ്യരാശിയെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തന്റെ ഏകപുത്രനെ അർപ്പിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അങ്ങനെ, ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടിലൂടെ പാപം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്താൽ അവന്റെ സൗജന്യ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമായി (റോമർ 5:17). ഏദനിൽ തുടരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും ഏദനിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള അതേ അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും തെളിവ് അനുസരണക്കേടിന്റെ മാതൃക തകർക്കുക എന്നതാണ്.

നഷ്ടപ്പെട്ട പറുദീസയിലേക്ക് തിരിച്ചുഎടുക്കപെടുന്നവർ അനുസരണത്തിലൂടെ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 5:3). അവരുടെ സ്ഥിരതയുള്ള വിശ്വസ്‌തത ദൈവത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ നിത്യമായ ഉറപ്പായിരിക്കും. അതിനാൽ, അനുസരണത്തിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നവർ വലിയ തെറ്റിലാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 14:15 കൂടാതെ 15:14).

ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവാർത്ത. പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ, പാപത്തിന്റെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ ശക്തി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “നമ്മെ സ്‌നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം നാം ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ അധികമാണ്” (റോമർ 8:37).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.