വിനോദം സംബന്ധിച്ച ചില ബൈബിൾ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഏവ?

BibleAsk Malayalam

വിനോദം സംബന്ധിച്ച ബൈബിൾ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

തന്റെ മക്കൾ നവോന്മേഷത്തോടെയും ഉന്നമനത്തോടെയും തങ്ങളുടെ ജീവിത കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, വിനോദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദാവീദ് ഒരു നല്ല ഉപദേശം നൽകി, “ഞാൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ദുഷ്ടത ഒന്നും വെക്കുകയില്ല; വീഴുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അത് എന്നോടു പറ്റിനിൽക്കുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനം 101:3).

ഒരു പരിധി വരെ, പതിവായി കാണുന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. തിന്മയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാലും, നാം അതിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ വേർപിരിയണം. ആരോ പറഞ്ഞു, “പക്ഷികൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ പറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല, പക്ഷേ അവയെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ കൂടുണ്ടാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാം.”

എന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ കാണുന്നവ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “എന്നാൽ, നാം എല്ലാവരും, മൂടുപടമില്ലാത്ത മുഖത്തോടെ, കണ്ണാടിയിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കാണുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് അതേ പ്രതിച്ഛായയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 3. :18).

മരണത്തോളം നമ്മെ സ്‌നേഹിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത് (യോഹന്നാൻ 3:16). അതുകൊണ്ട്, “നിങ്ങൾ വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്തു ചെയ്താലും, എല്ലാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുക, അവനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക” (കൊലോസ്യർ 3:17). ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ ജീവിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലക്ഷ്യം.

നമ്മുടെ വിനോദവും വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത നിയമങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിനിയോഗം ദുർബലർക്ക് ഒരു തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് “എങ്കിലും ജാഗ്രത പാലിക്കാം” (1 കൊരിന്ത്യർ 8:9). കാരണം, “ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രൻ എങ്കിലും അധികംപേരെ നേടേണ്ടതിന്നു ഞാൻ എന്നെത്തന്നേ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി. ബലഹീനന്മാരെ നേടേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ബലഹീനർക്കു ബലഹീനനായി; ഏതുവിധത്തിലും ചിലരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിത്തീർന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:19,22).

ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ശരിയായ ചിന്ത ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ കാണേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും എന്താണെന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു: “ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്ക്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8). ദൈവിക ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു, അവനോടൊപ്പം ആത്യന്തിക സന്തോഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനം വരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: