വിധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ, ബൈബിളിൽ രണ്ട് തരം പരാമർശങ്ങളുണ്ട്:

ആദ്യം

ഒരു വ്യക്തി തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആവശ്യമില്ലെന്ന മട്ടിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ തരംതാഴ്ത്തുന്നതിനോ ഇകഴ്ത്തുന്നതിനോ വേണ്ടി വിധിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി: “സഹോദരന്മാരേ, അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുതു; തന്റെ സഹോദരനെ ദുഷിക്കയും വിധിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുഷിക്കയും ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല, വിധിക്കുന്നവനത്രേ” (യാക്കോബ് 4:11). നാമെല്ലാവരും കൃപയാൽ മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപികളായതിനാൽ ബൈബിൾ വിലക്കുന്ന കപട ന്യായവിധിയാണിത്.

യേശു വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു: “നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിധിക്കരുതു. 2നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. 3എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിലെ കോൽ ഓർക്കാതെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടു നോക്കുന്നതു എന്തു? 4അല്ല, സ്വന്ത കണ്ണിൽ കോൽ ഇരിക്കെ നീ സഹോദരനോടു: നില്ലു, നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നു കരടു എടുത്തുകളയട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? 5കപടഭക്തിക്കാരാ, മുമ്പെ സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്നു കോൽ എടുത്തുകളക; പിന്നെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു കരടു എടുത്തുകളവാൻ വെടിപ്പായി കാണും. (മത്തായി 7:1-5).

അഹങ്കാരത്തിലും ആത്മാഭിമാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധിനിർണയം. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു: “അതുകൊണ്ടു വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളോവേ, നിനക്കു പ്രതിവാദം പറവാൻ ഇല്ല; വിധിക്കുന്ന നീ അതു തന്നേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ആവക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. ആവക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കയും അതു തന്നേ പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യാ, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽനിന്നു തെറ്റി ഒഴിയുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ? (റോമർ 2:1-3 കൂടാതെ 14:10).

രണ്ടാമത്

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ശ്രദ്ധാപൂർവമായ വിവേചനബുദ്ധിയോടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതു. “കാഴ്ചപ്രകാരം വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പിൻ.” (യോഹന്നാൻ 7:24). ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യായയം വിധിക്കൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ആത്മീയ സത്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “15 സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും. 16ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്നും ഏകീഭവിച്ചും ഓരോ അംഗത്തിന്റെ അതതു വ്യാപാരത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ഉതവി ലഭിപ്പാനുള്ള ഏതു സന്ധിയാലും സ്നേഹത്തിലുള്ള വർദ്ധനെക്കായി അവനിൽ നിന്നു വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു.” (എഫേസ്യർ 4:15-16 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 2:14-15).

ഒരു മാതൃകയായി പിന്തുടരേണ്ട നല്ല പെരുമാറ്റം എന്താണെന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ ന്യായയം വിധിക്കൽ (ഫിലിപ്പിയർ 3:17). ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ ന്യായയം വിധിയും ഉചിതമായിരിക്കും, പാപിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരികെ നയിക്കേണ്ടത് അവന്റെ സഹോദരന്റെ കടമയാണ് (മത്തായി 18:15-17).

നല്ല ന്യായയം വിധി പാപത്തെ വിധിക്കുന്നു, പാപിയെ അല്ല, തിരിച്ചും. ഒരു വ്യക്തി പുകവലിക്കുന്നതായി കാണുന്നതും പുകവലിക്കാത്തതിനാൽ പുകവലിക്കാരൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നതും തെറ്റായ വിധിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, ഒരാൾ പുകവലിക്കുന്നത് കാണുകയും പുകവലി മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ പുകവലിക്കാരനെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി അവർ ഇപ്പോഴും കാണുകയും ഒരു അവസരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ സ്‌നേഹപൂർവകമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് നീതിയുക്തമായ ഒരു വിധി.

ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിന്, ഇത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

“കാഴ്ചപ്രകാരം വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പിൻ” (യോഹന്നാൻ 7:24).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments