“വിധിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ” എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിധിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിലെ കോൽ ഓർക്കാതെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടു നോക്കുന്നതു എന്തു? അല്ല, സ്വന്ത കണ്ണിൽ കോൽ ഇരിക്കെ നീ സഹോദരനോടു: നില്ലു, നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നു കരടു എടുത്തുകളയട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? കപടഭക്തിക്കാരാ, മുമ്പെ സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്നു കോൽ എടുത്തുകളക; പിന്നെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു കരടു എടുത്തുകളവാൻ വെടിപ്പായി കാണും”
(മത്തായി 7 :1-5).

യേശു ഇവിടെ പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ്, ശരിയോ തെറ്റോ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയല്ല. മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകൾ വായിക്കാൻ അവനു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ വിധിക്കാൻ ദൈവം മാത്രം യോഗ്യനാണ് (എബ്രാ. 4:12). അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു. കാരണം, ആളുകൾക്ക് “പുറം ഭാവം” മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ (1 ശമു. 16:7) അവർ ഒഴിവാക്കാനാകാതെ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിയും തെറ്റും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കേണ്ട ന്യായമായ ന്യായബോധത്തെയല്ല (വെളി. 3:18) യേശു ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് പതിവായി അംഗീകരിക്കാത്തതും അന്യായവുമായ വിമർശനത്തെയാണ്.

അനീതി അനീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനാൽ നാം നൽകുന്ന അളവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അളവുകോൽ. അതിലുപരിയായി, ക്ഷമിക്കാത്ത ദാസന്റെ ഉപമയിൽ (മത്താ. 18:23-35) യേശു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, സഹമനുഷ്യരോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനീതി ദൈവിക ന്യായവിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നാം കുറ്റകൃത്യത്തെ അപലപിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ, ദൈവത്തെപ്പോലെ, കുറ്റവാളിയോട് ക്ഷമിക്കാനും മാപ്പുകൊടുക്കാനും നാം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. കുറ്റവാളി ചെയ്തേക്കാവുന്ന തിന്മയെ ന്യായീകരിക്കാതെ നമുക്ക് അവനോട് കരുണ കാണിക്കാം.

ലൂക്കോസ് 6:41 വായിക്കുന്നു, “നീ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് നോക്കുകയും സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോൽ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത്?” നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരാക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചവും സത്യവും ബൈബിൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവങ്ങളെ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment