വിഗ്രഹാരാധനയ്‌ക്കെതിരെ ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


വിഗ്രഹാരാധനക്കെതിരെ കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:

“ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മീതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു. അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.. .

പുറപ്പാട് 20:4-6

മതപരമായ ആരാധനയ്ക്കായി ചിത്രങ്ങളോ ശിൽപങ്ങളോ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുന്നതാണ്.

പ്രതിമകളുടെ ആരാധനയോ ഭയഭക്തിയൊ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ; യഹോവ ഹോരേബിൽ തീയുടെ നടുവിൽ നിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്ത നാളിൽ നിങ്ങൾ രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ആണിന്റെയെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യമോ, ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു മൃഗത്തിന്റെയും സാദൃശ്യമോ, ആകാശത്തു പറക്കുന്ന യാതൊരു പക്ഷിയുടെയും സാദൃശ്യമോ, ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു ഇഴജാതിയുടെയും സാദൃശ്യമോ, ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിലുള്ള യാതൊരു മത്സ്യത്തിന്റെയും സാദൃശ്യമോ, ഇങ്ങനെ യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയായ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കരുതു. നീ ആകാശസൈന്യമായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അവയെ നമസ്കരിപ്പാനും സേവിപ്പാനും വശീകരിക്കപ്പെടരുതു; അവയെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ആകാശത്തിൻകീഴെങ്ങുമുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും പങ്കിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു” (ആവർത്തനം 4:15-19).

ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യതയെക്കുറിച്ച് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ എഴുതി: “അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് എന്ത് സാദൃശ്യം കാണിക്കും?… ‘അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് ഉപമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോട് തുല്യനാകും?’ പരിശുദ്ധൻ പറയുന്നു” (40:18,25). മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്രഷ്ടാവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. യിരെമ്യാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: “എല്ലാവരും മന്ദബുദ്ധികളും അറിവില്ലാത്തവരുമാണ്; ഓരോ ലോഹപ്പണിക്കാരനും കൊത്തിയ പ്രതിമയാൽ നാണംകെട്ടു; എന്തെന്നാൽ, അവന്റെ രൂപം വ്യാജമാണ്, അവയിൽ ശ്വാസമില്ല” (51:17). വിഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാജദൈവങ്ങളാണ്, കാരണം അവയിൽ ജീവനില്ല. യിരെമ്യാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “അവർ [വിഗ്രഹങ്ങൾ] വ്യർഥവും അബദ്ധങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുമാണ്; ശിക്ഷയുടെ സമയത്ത് അവർ നശിച്ചുപോകും” (51:18).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, ദൈവത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ജ്ഞാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അവർ വിഡ്ഢികളായിത്തീർന്നു, അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ക്ഷയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിമയാക്കി – പക്ഷികളും നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളും. ഇഴയുന്നവയും” (റോമർ 1:22-23). ഈ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് തുടർന്നു: “അതിനാൽ, അവരുടെ ഹൃദയകാമങ്ങളിൽ ദൈവം അവരെ അശുദ്ധിക്ക് ഏല്പിച്ചു” (റോമർ 1:24).

ന്യായവിധി നാളിൽ വിഗ്രഹാരാധകർ അഗ്നിയാൽ വിധിക്കപ്പെടും എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി, “എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, അറെക്കപ്പെട്ടവർ, കൊലപാതകന്മാർ, ദുർന്നടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്കുപറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്രേ; അതു രണ്ടാമത്തെ മരണം.” (വെളിപാട് 21:8). ഇക്കാരണത്താൽ, യോഹന്നാൻ എല്ലാവരേയും ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു: “കുഞ്ഞുങ്ങളേ, വിഗ്രഹങ്ങളോടു അകന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ” (1 യോഹന്നാൻ 5:21).

മതപരമായ പ്രതിരൂപങ്ങളെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിന് പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വാചകം പോലും ഇല്ല. ഈ തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം പിന്തുടരുന്നവർ ദൈവകൽപ്പന വ്യക്തമായി ലംഘിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment