വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അശുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ഗ്രീക്ക്, റോമൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിവിധ ദൈവങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു . ബാക്കി ഒന്നുകിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയിൽ അയച്ചു.

മിഷ്‌നയും അശുദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും

ഭക്തരായ യഹൂദന്മാർക്ക്, വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അശുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റബ്ബി അക്കിബയ്ക്ക്      (c. A.D.100):അംഗീകൃതമായ ഒരു നിയമത്തിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും: “വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന മാംസം [അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നേടുന്നതിന്] അനുവദനീയമാണ്, എന്നാൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് മരിച്ചവരുടെ ബലിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു” (മിഷ്‌നഹ് അബോദ സരഹ് 2. 3, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് ദ ടാൽമൂഡ്, പേജ് 145).

വീഞ്ഞു [കൂട്ടികലർത്തിയ] വീഞ്ഞും വെള്ളവും വെള്ളവും ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിൽ പോലും [അയോഗ്യമാക്കുന്നു]. വൈൻ [കൂട്ടികലർത്തിയത് ] വെള്ളവും വീഞ്ഞിനൊപ്പം വെള്ളവും [നിരോധിത മൂലകം ഒരു രസം നൽകുമ്പോൾ അയോഗ്യമാക്കുന്നു].ഇതാണ് പൊതുനിയമം: ഒരേ ഇനത്തിൽ [മിശ്രിതം അയോഗ്യമാണ്] ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിൽ പോലും, എന്നാൽ മറ്റൊരു വർഗ്ഗം [നിരോധിത മൂലകം] ഒരു രസം നൽകുമ്പോൾ അത് അയോഗ്യമാണ്” (ibid. 5. 8, Soncino ed. of the Talmud, p. 349).

അതനുസരിച്ച്, ഒരു യഹൂദ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നു മാംസം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു ജൂത സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങാം . അവൻ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ, അത് അവന്റെ മുതുകിൽ ചുമക്കുന്ന തന്റെ കോഫിനോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടക്കുള്ളിൽ ആയിരുന്നു, അതിൽ അവൻ തന്റെ ഭക്ഷണം തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി (മർക്കോസ് 6:43).

ജറുസലേം തദ്ദേശഭരണസമിതി

ഈ കർശനമായ യഹൂദ വികാരം കണക്കിലെടുത്ത്, ആദിമ സഭയിലെ ജറുസലേം കൗൺസിൽ (സി. എ.ഡി. 49) വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന മാംസത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അനുകൂലിച്ചു.അതിനാൽ, മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത വിജാതീയർ പല ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്കുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ നിരസിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ സന്നിഹിതരാന്നെങ്കിൽ , ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക. ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു വീട്ടിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അത് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽവിസമ്മതിക്കുകയും വേണം.

ഈ നിരോധനം വിജാതീയരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു, അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുന്നത് അനുഷ്ടാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ, ചക്രവർത്തിയുടെ ബലിപീഠത്തിൽ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ രുചിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ പോലും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സാക്ഷിയുള്ള വിശ്വാസിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. വെളിപാട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു (അദ്ധ്യായം 2:14).

വൃത്തിഹീനമായ മാംസത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ബോധത്തെ ബഹുമാനിക്കുക

ജറുസലേം കൗൺസിലിനുശേഷം, ഈ നിരോധനത്തെ ചൊല്ലി ചില എതിർപ്പുകൾ കൊരിന്തിൽനേരിട്ടു. വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ധാരണയിൽ പക്വത പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മുമ്പ് വിളമ്പിയിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ വിശ്വാസികൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന തരത്തിൽ പൗലോസ് ഇത് സംഗ്രഹിച്ചെടുത്തു അനുവദിച്ചു. പൗലോസ് എഴുതി വിഗ്രഹാർപ്പിതങ്ങളെ തിന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും ഏകദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു. (1 കൊരിന്ത്യർ 8:4)

എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ മാനിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പൗലോസ് നിരോധനത്തെ പിന്തുണച്ചു. “ചിലർ, വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ, ഇതുവരെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച വസ്തുവായി അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു; അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനതയാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാഞ്ഞാൽ നമുക്കു നഷ്ടമില്ല; തിന്നാൽ ആദായവുമില്ല.

എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല. ചിലർ ഇന്നുവരെ വിഗ്രഹപരിചയം ഹേതുവായി വിഗ്രഹാർപ്പിതം എന്നുവെച്ചു തിന്നുന്നു;
അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനമാകയാൽ മലിനമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാഞ്ഞാൽ നമുക്കു നഷ്ടമില്ല; തിന്നാൽ ആദായവുമില്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വതന്ത്ര്യം ബലഹീനന്മാർക്കു യാതൊരു വിധത്തിലും തടങ്ങൽ ആയി വരാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ.
അറിവുള്ളവനായ നീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ കണ്ടാൽ, ബലഹീനനെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിഗ്രഹാർപ്പിതങ്ങളെ തിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉറെക്കയില്ലയോ?
ആർക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചുവോ, ആ ബലഹീനസഹോദരൻ ഇങ്ങനെ നിന്റെ അറിവിനാൽ നശിച്ചു പോകുന്നു.
ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ പാപം ചെയ്തു, അവരുടെ ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിയെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടു പാപം ചെയ്യുന്നു.
ആകയാൽ ആഹാരം എന്റെ സഹോദരന്നു ഇടർച്ചയായിത്തീരും എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന്നു ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒരുനാളും മാംസം തിന്നുകയില്ല. (1 കൊരിന്ത്യർ 8:7-13 കൂടാതെ റോമർ 14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

തൂവാലകൾക്കും ഏപ്രണുകൾക്കും രോഗശാന്തി ശക്തിയുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “ദൈവം പൗലൊസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണയായ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യിക്കയാൽ അവന്റെ മെയ്മേൽനിന്നു റൂമാലും ഉത്തരീയവും രോഗികളുടെമേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു…
drinking bible
തരംതിരിക്കാത്ത

എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരാതന കാലത്ത് മദ്യം കുടിക്കാൻ ദൈവം ആളുകളെ അനുവദിച്ചത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി കാണിച്ചുവെങ്കിലും, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ മക്കളുടെ “അജ്ഞത” കാരണം പുരാതന കാലത്ത് അവൻ പലപ്പോഴും “കണ്ണിറുക്കി”. “അജ്ഞതയുടെ കാലം ദൈവം…