വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആധുനിക ഇസ്രായേലും ബൈബിളിലെ ഇസ്രായേലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. 1890-കളിൽ യൂറോപ്പിൽ, സുരക്ഷിതമായ ഒരു മാതൃഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും യഹൂദരെ അവരുടെ ജന്മദേശത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിഭാഗം മതേതര ജൂത പ്രസ്ഥാനമായി സയണിസം ഉയർന്നുവന്നു.

ബൈബിളിൽ, വാഗ്ദത്ത ദേശം ദൈവത്തോടുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ അനുസരണത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു:

“എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുനടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപം ഒക്കെയും നിനക്കു വന്നു ഭവിക്കും: പട്ടണത്തിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. വയലിലും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ യഹോവ നിന്നെ തോല്ക്കുമാറാക്കും. നീ ഒരു വഴിയായി അവരുടെ നേരെ ചെല്ലും; ഏഴു വഴിയായി അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിപ്പോകും; … നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയും.. യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റംമുതൽ മറ്റെ അറ്റംവരെ സർവ്വജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; ” (ആവർത്തനം 28:15-16, 25, 63-64).

അനുതാപം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും ശാപങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം വ്യക്തമാക്കി (ആവർത്തനം 30:1-3):

“ഇവയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ തന്നേ അശുദ്ധരാക്കരുതു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന ജാതികൾ ഇവയാൽ ഒക്കെയും തങ്ങളെത്തന്നേ അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദേശവും അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികളെ ദേശം ഛർദ്ദിച്ചുകളഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കീട്ടു നിങ്ങളെയും ഛർദ്ദിച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിക്കേണം; ” (ലേവ്യപുസ്തകം 18:24-28).

ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ഇസ്രായേല്യരുടെ അവകാശവാദം അനുസരണത്തിന്റെ നിബന്ധനകളോടെയായിരുന്നു. അനുസരണക്കേട് കാരണം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെ നാടുകടത്തിയെങ്കിൽ, ഇന്ന് സയണിസ്റ്റുകൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും മിശിഹായെ നിരാകരിക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി ശഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? അതിനാൽ, 1948-ൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതും 1967-ൽ ജറുസലേം പിടിച്ചടക്കുന്നതും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും ദൈവത്താൽ ക്രമീകരിച്ചതാണെന്ന വാദത്തിന് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമില്ല.

ഇക്കാരണത്താൽ, അവിശ്വാസത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യഹൂദ ജനതയെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരമാണെന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഇന്ന് പല ക്രിസ്ത്യാനികളും നിരാകരിക്കുന്നു, അതിനാലാണ് അവരെ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്താക്കിയത്. കൂടാതെ, ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്താനും ഫലസ്തീനികളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും ഇസ്രായേൽ സ്വീകരിച്ച രീതികൾ ദൈവഭയമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

അതിനാൽ, വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്കുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് ബൈബിൾ പ്രാധാന്യമില്ല, മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സൂചന മാത്രമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.