ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ ദുരാത്മാക്കളുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടതകൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും വേദനകൾക്കും പിന്നിൽ വീണുപോയ യഥാർത്ഥ മാലാഖമാരാണ് ദുരാത്മാക്കൾ. നമ്മുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവം തികഞ്ഞ മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ മാലാഖമാരുടെയും തലവനായ ലൂസിഫർ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നിരസിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു (യെഹെസ്കേൽ 28:12-17; യെശയ്യാവ് 14:13, 14).

ലൂസിഫർ മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ (വെളിപാട് 12:3, 4) വഞ്ചിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ലൂസിഫറിനെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും പുറത്താക്കുകയല്ലാതെ ദൈവത്തിന് മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു, കാരണം ലൂസിഫറിന്റെ ലക്ഷ്യം കൊലപാതകമാണെങ്കിൽപ്പോലും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം അട്ടിമറിക്കുക എന്നതായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:44).

സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം, ലൂസിഫറിനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതായത് “എതിരാളി”, “അപവാദകൻ” എന്നർത്ഥമുള്ള പിശാച്. സാത്താനെ അനുഗമിച്ച ദൂതന്മാരെ പിശാചുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ലൂസിഫറിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം, ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. അവൻ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:26-27). എന്നാൽ സാത്താൻ അവരെ തിന്മ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അവർ അവന്റെ നുണകളിൽ വീണു, അവൻ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനായി (യോഹന്നാൻ 12:31).

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷാമാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു, അവൻ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി മരിക്കാനും അങ്ങനെ അവരുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനും അയച്ചു. യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 3:16). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ സാത്താന് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 12:31).

ഇക്കാരണത്താൽ, ദൈവം മരണത്തോളം സ്‌നേഹിച്ച മനുഷ്യരെ സാത്താൻ വെറുക്കുന്നു. ദൈവത്തെ നേരിട്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അവൻ തന്റെ വിദ്വേഷം ദൈവമക്കൾക്ക് നേരെ നയിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:44). ദൈവമക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും, അങ്ങനെ അവർ അവനോടൊപ്പം നരകത്തിൽ അവസാനിക്കും (1 പത്രോസ് 5:8).

എന്നാൽ തന്റെ മക്കൾ ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (എഫെസ്യർ 6:11). പിശാചിന്റെയും അവന്റെ ദൂതൻമാരുടെയും എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും ചെറുക്കാൻ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അനുദിന ശക്തിയും ജ്ഞാനവും അറിവും നൽകുന്നു (ലൂക്കാ 19:19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: