ലോകം മുഴുവൻ നേടുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

ലോകം നേടുക

യേശു പറഞ്ഞു, “ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടും തന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം? അല്ല, തന്റെ ജീവനെ വീണ്ടുകൊൾവാൻ മനുഷ്യൻ എന്തു മറുവില കൊടുക്കും?” (മത്തായി 16:26). ഈ ചോദ്യത്തിന് മതിയായ ഉത്തരം ഇല്ല. ശാശ്വതമായ ഒരു സത്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ശക്തമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചു.

ദൈവം തങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്നും അവരുടെ ജീവിതാവസാനം അവർക്ക് ശാശ്വതമായ രാജ്യം നൽകുമെന്നും വ്യർത്ഥമായ പ്രതീക്ഷയിൽ, എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കാൻ ആളുകൾ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ജീവനെ “രക്ഷിക്കാൻ” ഈ ലോകത്തെ മറന്ന് ആദ്യം “ദൈവരാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും” അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്. നാം ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞ പ്രാധാന്യവും മൂല്യവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നൽകപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു (മത്തായി 6:33).

ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം

മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപിന്റെ മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യം അവൻ “കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം, എങ്കിൽ” അവൻ “അവനെ പിന്തുടരുകയും അവനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം” (പ്രവൃത്തികൾ 17:27). മിക്ക ആളുകളും “നശിക്കുന്ന മാംസത്തിനായി” (യോഹന്നാൻ 6:27) ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് (യോഹന്നാൻ 6:27), അവർ കുടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനായി (യോഹന്നാൻ 4:13). മിക്ക ആളുകളും “അപ്പമല്ലാത്തതിന് പണം ചെലവഴിക്കുകയും” “തൃപ്തമല്ലാത്തതിന്” പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (യെശയ്യാവ് 55:2).

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി ആദ്യം തന്നെത്തന്നെ, സ്വന്തം പദ്ധതികൾ, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ നിഷേധിക്കണം; അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനെ ചുമക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ഏത് കുരിശും ചുമക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അവസാനമായി, അവൻ രക്ഷകന്റെ പാതയിൽ “പിന്തുടരണം”. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് എഴുതി, “ക്രിസ്തുവും നമുക്കുവേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരു മാതൃക അവശേഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കപ്പെട്ടത്” (1 പത്രോസ് 2:21).

യേശുവിനെ “അനുഗമിക്കുക” എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവന്റെ ജീവിതം പോലെ മാതൃകയാക്കുകയും അവൻ ചെയ്തതുപോലെ അവനെയും നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരെയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 2:6). ഇതെല്ലാം അവന്റെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ശക്തിയിലൂടെയും കൃപയിലൂടെയുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് കർത്താവ് സ്വയം ഉത്തരവാദിയാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും ഉണ്ട്.

ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ “നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നു”, അവൻ തന്നെത്തന്നെ “നിഷേധിക്കുമ്പോൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ത്യജിക്കുമ്പോൾ” ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു (മത്തായി 5:11; 16:24; 1 പത്രോസ് 4:12, 13). ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുരിശില്ലാതെ കിരീടം ഉണ്ടാകില്ല. പിശാച്, മരുഭൂമിയിൽ, കുരിശിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ കിരീടം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും (മത്തായി 4: 8, 9; 16: 22), കർത്താവ് അവന്റെ എല്ലാ ഓഫറുകളും നിരസിച്ചു, കഷ്ടതയുടെയും വേദനയുടെയും പാത തിരഞ്ഞെടുത്തു (യോഹന്നാൻ. 10:18a).

നിത്യജീവന്റെ പ്രതിഫലം

ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം വരുന്നു: “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരാൻ പോകുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ചെയ്തതനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27). ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, അവൻ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-55; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). അപ്പോഴാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12 കൂടാതെ 2 തിമോത്തി 4:8).

ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിത്യജീവനേക്കാൾ വിലയേറിയ മറ്റൊന്നില്ല. അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിന് പകരം ഈ കടന്നുപോകുന്ന ലോകം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. സമ്പന്നനായ യുവ ഭരണാധികാരി ഈ ലോകത്തെയും അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും കർത്താവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ ഒരു നിമിഷം ലോകം നേടിയെങ്കിലും തന്റെ നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു (ലൂക്കാ 18:18-30). നേരെമറിച്ച്, “ക്രിസ്തുവിനെ ജയിക്കുന്നതിനും” നിത്യത നേടുന്നതിനുമായി പൗലോസ് “എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു” (ഫിലിപ്പിയർ 3:7-10)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

What does it mean to gain the world, but lose your soul? 

 

More Answers: