ലൈംഗിക വർജ്ജനം അനാരോഗ്യകരമാണോ?

ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലകളിലെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ജെഡി അൻവിൻ തന്റെ സെക്‌സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ലൈംഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, … ലൈംഗിക വർജ്ജനം അനാരോഗ്യകരമാണോ? വായന തുടരുക