ലേവ്യപുസ്തകം 4:18 യാഗപീഠത്തെയോ ധൂപപീഠത്തെയോ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


“അവൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലുള്ള പീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കുറെ പുരട്ടേണം; ശേഷം രക്തം മുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ഹോമയാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകളയേണം.” ലേവ്യപുസ്തകം 4:18

മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം യാഗപീഠത്തിൽ തളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് അത് ധൂപവർഗത്തിൽ തളിക്കുമ്പോൾ.

ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അനുദിനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പതിവായുള്ള യാഗങ്ങളിൽ രക്തം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലെ ഹോമയാഗപീഠത്തിൽ തളിക്കുകയോ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു.

എന്നാൽ അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതൻ തന്നെ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ രക്തം സമാഗമനകൂടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഗുരുതരമായ പാപമായി കാണപ്പെട്ട അവന്റെ പാപം നിമിത്തമായിരുന്നു ഇത്.

പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്‌തപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ വിരൽ കുറച്ച് രക്തത്തിൽ മുക്കി തിരശ്ശീലയുടെ മുമ്പിൽ “കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ” ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിച്ചു. കൂടാതെ, അവൻ ധൂപപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കുറച്ച് രക്തം പുരട്ടി, അത് “കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ” (വാക്യം 7) എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തിരശ്ശീലയിൽ രക്തം തളിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിനുമുമ്പാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. തളിക്കാൻ ഒരു വിരൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്.

അഭിഷിക്ത പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സഭയും സംഘടിതമായി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ തളിക്കൽ നടത്തിയത്. മഹാപുരോഹിതൻ എത്ര തവണ പാപം ചെയ്യുകയും ഒരു കാളയെ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവന്നുവെന്നോ സഭ എത്ര തവണ പാപം ചെയ്തുവെന്നോ അറിയില്ല. ഈ രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളും പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം.

പുരോഹിതൻ തിരശ്ശീലയുടെ മുമ്പിൽ രക്തം തളിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ധൂപപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലും കുറച്ചു രക്തം പുരട്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൻ ഓരോ കൊമ്പിലും സ്പർശിച്ചു, വിരൽ കൊണ്ട് രക്തം അടയാളപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തുവെന്നും ഒരു വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തി.

അവൻ കൊമ്പുകളിൽ വെച്ച രക്തം പാപം ചുമക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിൻറേതായിരുന്നു. ഇത് “വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം” ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു (പുറ. 30:10). രക്തത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം ഹോമയാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment