ലേവ്യപുസ്തകം പറയുന്നത് കുഴിമുയലും മുയലും അയവിറക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് അയവിറക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“കുഴിമുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. മുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം” (ലേവ്യപുസ്തകം 11:5,6).

കോണി മുയലിന്റെ ഒരു പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ്. ചില ബൈബിൾ വിമർശകർ പറയുന്നത്, അയവിറക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടേതുപോലെ (ഉദാഹരണത്തിന്, പശു) കുഴിമുയലും മുയലും അയവിറക്കുന്ന വയറുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അയവിറക്കുന്നു എന്ന് മോശ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ കിംവദന്തിയിൽ പല അറകളുള്ള ആമാശയ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല. ശാസ്ത്രം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

വെബ്‌സ്റ്റേഴ്‌സ് നിഘണ്ടു റുമിനേറ്റ് എന്നതിന്റെ നിർവചനം നൽകുന്നത് “വിഴുങ്ങിയതിനെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുക” എന്നാണ്. കൂടാതെ, ഗ്രിസിമെക്കിന്റെ അനിമൽ ലൈഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ (1975) ഹൈറാക്‌സിനെ (കോണി) ഒരു അയവിറക്കുന്ന മൃഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അവർ അതിന്റെ ഭക്ഷണം രണ്ടാമതും ചവയ്ക്കുന്നു, ഇത് മിക്ക റുമിനന്റുകളുടെയും സവിശേഷതയാണ്. കൂടാതെ, ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഡോ. ബെർണാഡ് ഗ്രിസിമെക്, മുയലിനെ ഒരു വിചിത്രജീവിയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് (Grzimek, Bernard, ed. 1975, pp. 421-422).

തിരുവെഴുത്തുകൾ മനുഷ്യന്റെ വർഗ്ഗീകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിന്തുടരണമെന്നില്ല. ബൈബിളിൽ ഒരു തിമിംഗലത്തെ ചിലപ്പോൾ “മത്സ്യം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഒരു മത്സ്യമല്ല, സസ്തനിയാണ്. ബൈബിൾ ഭാഷ എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തെ ആളുകളുടെ പൊതുവായ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌, സൂര്യൻ “അസ്തമിക്കുന്നു” എന്നു പറയു​മ്പോൾ ആ പദത്തെ ആരും ശാസ്‌ത്രീ​യ​മാ​യി തെറ്റായി കാണു​ന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും അക്ഷരാർഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ “അസ്തമിക്കുന്നില്ല”. അതുകൊണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷാ ഉപയോഗത്തിൽ നാം അനുവദിക്കുന്ന അതേ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ബൈബിളെഴുത്തുകാർക്കും നാം അനുവദിക്കണം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.