ലൂക്കോസ് 17:34-36 ലെ രഹസ്യമായ എടുക്കപ്പെടൽ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആ രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു കിടക്കമേൽ ആയിരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ചു പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും [രണ്ടുപേർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും] എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” (ലൂക്കാ 17:34-36).

ചിലർ ലൂക്കോസ് 17:34-36 രഹസ്യമായ എടുക്കപ്പെടൽ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ, മുമ്പും ശേഷവും നാം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 26-ാം വാക്യത്തിൽ, യേശു തന്റെ രണ്ടാം വരവുമായി നോഹയുടെ നാളുകളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി: “നോഹ യുടെ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്തും സംഭവിക്കും. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ദിവസം വരെ അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു, ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പ് ചിലരെ കൊണ്ടുപോയി, ചിലരെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എടുത്തവർ രക്ഷപ്പെട്ടു, അവശേഷിച്ചവ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചവയാണ്.

തുടർന്ന്, അതേ ആശയത്തിന് യേശു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു “ലോത്തിന്റെ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ; അവർ തിന്നു, കുടിച്ചും, വാങ്ങി, വിറ്റു, നട്ടു, പണിതു; എന്നാൽ ലോത്ത് സൊദോമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ദിവസംതന്നെ ആകാശത്തുനിന്നു തീയും ഗന്ധകവും വർഷിക്കുകയും അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും” (ലൂക്കാ 17:28-30). വീണ്ടും, നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശേഷിച്ചവ തീയിൽ നശിച്ചവയായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം (വാ. 34-36): “ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആ രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു കിടക്കമേൽ ആയിരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ചു പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും [രണ്ടുപേർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും; മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും] എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

ഓരോ വേർപിരിയലിലും, എടുത്തവ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അവശേഷിക്കുന്നവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 37-ാം വാക്യം അതും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു “അവർ അവനോട്: എവിടെ കർത്താവേ? അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ശരീരം എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെ കഴുകന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും” (ലൂക്കാ 17:37). ഒരാളെ എടുക്കുകയും മറ്റൊരാൾ പോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, അവരെ എവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു. ശേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം മരിക്കുമെന്നും അവരുടെ ശരീരം കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമാകുമെന്നും അവന്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ഇത് തികച്ചും യോജിപ്പിലാണ്.

ലൂക്കോസ് 17-ൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും അന്തിമ വേർപിരിയൽ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ല. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ വാക്യം രഹസ്യ റാപ്ചർ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. കൂടാതെ, അവശേഷിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ റാപ്ചർ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മറ്റൊരു അവസരമില്ല.

രഹസ്യ റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ: https://bibleask.org/the-left-behind-series-taught-the-secret-rapture-of-the-believers-can-you-give-me-the-bible-support -ഈ പഠിപ്പിക്കലിന്/

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments