ലൂക്കോസ് 14:26-ലെ വാക്യം കൊണ്ട് യേശു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലൂക്കോസ് 14:26

ലൂക്കോസ് 14:26-ലെ വാക്യം കൊണ്ട് യേശു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു: നാം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വെറുക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ലൂക്കോസ് 14:26 ലെ വെറുപ്പ് എന്ന വാക്കിന്റെ സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ “വെറുപ്പ്” അല്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് ഉപയോഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ, “വെറുക്കുക” എന്നത് “കുറച്ച് സ്നേഹിക്കുക” (ആവർത്തനം 21:15-17) എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി അതിശയോക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗ രൂപമായി മനസ്സിലാക്കണം.

“എന്നെക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല” (മത്തായി 10:37) എന്ന് യേശു പറയുന്ന സമാന്തര വാക്യത്തിൽ ഈ വസ്തുത വ്യക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന വസ്തുത ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കാൻ ഈ വിശദമായ അതിശയോക്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “മുമ്പെ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ; അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും “(മത്തായി 6:33).

അതുകൊണ്ട്, ലൂക്കോസ് 14:26 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്കും അവന്റെ സേവനത്തോടുള്ള അർപ്പണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തു അവനിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ വിളി,( അവനെ ആരാധിക്കാനും അവനുവേണ്ടി ജീവിക്കാനും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി അവന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടാനും) ആദ്യം തയ്യാറാവണം . യേശുവിന്റെ സേവനം, സ്വയത്തിന്റെ സമ്പൂർണവും ശാശ്വതവുമായ ത്യാഗത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. “പിന്നെ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെത്തന്നെ ത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” (മത്തായി 16:24).

നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക

“നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക” എന്ന അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പനയെ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെ യേശു അനുഗ്രഹിച്ചു. (പുറപ്പാട് 20:12). മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ കടമകൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും അവൻ ശാസിച്ചു (മത്തായി 5:17-19; മർക്കോസ് 9-13).

എന്നിരുന്നാലും, ഒരുവന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തെ ഒരു വിധത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്, രണ്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണെങ്കിൽപോലും . ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അവനോടുള്ള ഭക്തിയുമാണ് ജീവിതത്തിലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം (മത്തായി 22:36-37); എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ “രണ്ടാമത്തെ” പട്ടിക, സ്വഭാവത്തിലും പ്രാധാന്യത്തിലും ആദ്യത്തേത് പോലെയാണ് (മത്തായി 22:39). ക്രിസ്‌തുവിനോടുള്ള വിശ്വസ്‌തത, അനുസരണം, സേവനം എന്നിവയുടെ കുരിശ് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യ കടമയും ശരിയായ ഒഴികഴിവല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.