ലാസർ അവന് മുമ്പാകെ ഉയിർത്തെഴുനേറ്റപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യജാതൻ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ആദ്യജാതൻ

ആദ്യജാതൻ ഗ്രീക്കിൽ “പ്രോട്ടോട്ടോക്കോസ്” എന്നാണ്. മത്തായി 1:25 ലും ലൂക്കോസ് 2: 7 ലും, “പ്രോട്ടോട്ടോക്കോസ്” എന്ന പദം ക്രിസ്തുവിനെ മറിയത്തിന്റെ ആദ്യജാതനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എബ്രായർ 11:28-ൽ, ബാധകളിൽ നശിച്ച ഈജിപ്തിലെ ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എബ്രായർ 12:23-ൽ ഗ്രീക്ക് പദം “ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ”യിലെ അംഗങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ (റോമർ 8:29; കൊലോസ്യർ 1:15, 18; എബ്രായർ 1:6; വെളിപ്പാട് 1:5), ആദ്യജാതനായ പ്രാട്ടോട്ടോക്കോസ് എന്ന വാക്ക് ക്രിസ്തുവിന് ബാധകമാണ്. ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരും ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു – ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ പുത്രൻ.

മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനല്ല

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു: “വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്കു അധിപതിയും ആയ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.” (വെളിപാട് 1:5).

വ്യക്തമായും, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തി മനുഷ്യപുത്രനായ യേശു ആയിരുന്നില്ല. പഴയനിയമത്തിൽ, മോശെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതായി നമുക്കറിയാം (യൂദാ 9) ഏലിയാവ് ഒരു ബാലനെയും ഉയിർപ്പിച്ചു (1 രാജാക്കന്മാർ 17:21:22). പുതിയ നിയമത്തിൽ, യേശു തന്നെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഉയിർപ്പിച്ചു. മേരിയുടെയും മാർത്തയുടെയും സഹോദരനായ ലാസർ (യോഹന്നാൻ 11:1-44), നൈനിലെ വിധവയുടെ പുത്രൻ (ലൂക്കോസ് 7:11-17), സിനഗോഗിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ യായീറസിന്റെ മകൾ (ലൂക്കോസ് 8:49) എന്നിവരെ അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു. –56).

മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശുവല്ലെങ്കിലും, മറ്റെല്ലാവരും അവനു മുമ്പും ശേഷവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഒന്നാമനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു, ശവക്കുഴിയുടെ മേലുള്ള അവന്റെ വിജയത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയത്. അവന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാനും അത് വീണ്ടും എടുക്കാനുമുള്ള അവന്റെ കഴിവ് (യോഹന്നാൻ 10:18) അവനെ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുകയും ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ജീവന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് അവനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഇതിനായി ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു, അവൻ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും നാഥനാകാൻ” (റോമർ 14:9 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15:12-23; യോഹന്നാൻ 1:4, 7-9).

ക്രിസ്തു പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടുകയും വീഴ്ചയിൽ ആദാമിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ശരിയായ ഭരണാധികാരി ക്രിസ്തുവാണ് (കൊലോസ്യർ 2:15; 1:20; വെളിപ്പാട് 11:15). അവസാന നാളിൽ എല്ലാ ആളുകളും അവനെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി കാണും (വെളിപാട് 5:13). അതിനിടയിൽ, ക്രിസ്തു തന്റെ ശാശ്വതമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു (ദാനിയേൽ 4:17). അങ്ങനെ, അവന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും കാണുന്ന രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ആ വിജയത്തിന്റെ അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

“ആദ്യജാതൻ” എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

പ്രോട്ടോട്ടോക്കോസിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. “ആദ്യം” എന്ന വാക്കിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യയെ “ആദ്യ വനിത” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനർത്ഥം അവൾ ഇതുവരെ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രഥമ വനിതയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, പകരം അവൾ റാങ്കിലോ സ്ഥാനത്തിലോ “ഒന്നാം” ആണ്. അതുകൊണ്ട്, വെളിപാട് 1:5-ൽ “ആദ്യം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പദവിയിലും ബഹുമാനത്തിലും മുൻതൂക്കം എന്നാണ്.

ദാവീദ് രാജാവ് അതേ സത്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ആദ്യജാതൻ എന്ന ശീർഷകം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 89-ന്റെ ചിന്തയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, “ഞാൻ അവനെ എന്റെ ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ അത്യുന്നതനും ആക്കും” (വാക്യം 27). ദാവീദ് ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവം ദാവീദിനെ തന്റെ ആദ്യജാതനായ മകനായി കണക്കാക്കി. രാജകീയ സന്തതികളുടെ ഒരു പരമ്പര മിശിഹായിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെയാളാണ് ദാവീദ്.

സമാനമായ രീതിയിൽ, മോശ ദൈവജനത്തെ വിളിക്കുന്നു, “ഇസ്രായേൽ എന്റെ പുത്രൻ, എന്റെ ആദ്യജാതൻ” (പുറപ്പാട് 4:22 കൂടാതെ ജെറമിയ 31:9). യിസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യജാതനായ പുത്രനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ മോശ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവിന് പരിചിതമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം, ഫറവോൻ തന്നെത്തന്നെ സൂര്യദേവനായ ആമേൻ-റയുടെ മകനായി കണക്കാക്കി. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വസ്തത നിമിത്തം ലോകത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ അംബാസഡറായി ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു (ഉല്പത്തി 17:3-6; 18:18).

എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മീതെ ആദ്യജാതൻ

പൌലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒന്നാം റാങ്കിൽ വിവരിക്കുന്നു: “അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മീതെ ആദ്യജാതൻ” (കൊലൊസ്സ്യർ 1:15). ഒരു രാജകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ വഹിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനവും സ്ഥാനവും ഈ കണക്ക് കാണിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം വ്യതിരിക്തവും ആധികാരികവും സമ്പൂർണ്ണവുമാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ ശക്തിയും അധികാരവും പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അപ്പോസ്തലൻ വിശദീകരിക്കുന്നു, “സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങൾ ആകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങൾ ആകട്ടെ വാഴ്ചകൾ ആകട്ടെ അധികാരങ്ങൾ ആകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; അവൻ മുഖാന്തരവും അവന്നായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 1:16). എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും അസ്തിത്വത്തിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ്. അവൻ “ഞാൻ അല്ഫയും ഓമേഗയും ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു” (വെളിപാട് 22:13).

കൂടാതെ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സഹോദരനായി ക്രിസ്തു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. “അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന്നു അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടു അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ” (റോമർ 8:29). ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ഈ വാക്യം കാണിക്കുന്നു. “എന്നാൽ അവന്നു സകലവും കീഴ്പെട്ടുവന്നശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന്നു പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്കു കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവന്നു കീഴ്പെട്ടിരിക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:28).

ആദ്യജാതൻ എന്നാൽ സഭയുടെ തലവൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

പൗലോസ് സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത് ഒരു ഏകീകൃത അസ്തിത്വമായിരിക്കണം, അതിന്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. “അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും ആകുന്നു; സകലത്തിലും താൻ മുമ്പനാകേണ്ടതിന്നു അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ആദ്യനായി എഴുന്നേറ്റവനും ആകുന്നു” (കൊലോസ്യർ 1:18). യേശു ഇവിടെ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാമുഖ്യവും മുൻഗണനയും മാത്രമല്ല, ശക്തിയിലും ബഹുമാനത്തിലും മുൻതൂക്കമുള്ളവനായിട്ടാണ്. അവൻ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായതിനാൽ, അവൻ പരമോന്നതനാണ്. പൗലോസിന്റെ പ്രസ്‌താവന കൊളോസ്യയിലെ വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ വാദങ്ങളെ റദ്ദാക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ ആസൂത്രണം, ഭരിക്കൽ, തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തുടർച്ചയായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന് ആത്മീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ്, വ്യത്യസ്ത ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും. ഈ കർത്തവ്യങ്ങൾക്കായി, അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. തല ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തുടർച്ചയായും തലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ക്രിസ്തു എല്ലാ വിധത്തിലും ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 12:12-27; എഫെസ്യർ 1:22).

ആദ്യജാതൻ എന്നാൽ ആരംഭവും അവസാനവും എന്നാണ്

യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടുകാരൻ എഴുതുന്നു, “ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും, ആരംഭവും അവസാനവും ആകുന്നു,” കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “ആരാണ്, ആരായിരുന്നു, വരാനിരിക്കുന്നവൻ, സർവ്വശക്തൻ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും മരിച്ചവനും ആകുന്നു; ഇതാ, ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. പാതാളത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 1:8, 18). ഈ ഭാഗത്തിൽ, “ആൽഫയും ഒമേഗയും” എന്ന പ്രയോഗം യേശുക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു, അവൻ തന്നെത്തന്നെ “ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും” പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും ഈ ശാശ്വത ഗുണങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു.

പാപത്തിലൂടെ, മനുഷ്യൻ ജീവന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിച്ചു, അതിനാൽ മരണത്തിന് വിധേയനായി. എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. “അങ്ങനെ ഏകലംഘനത്താൽ സകലമനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധിവന്നതുപോലെ ഏകനീതിയാൽ സകലമനുഷ്യർക്കും ജീവകാരണമായ നീതീകരണവും വന്നു.” (റോമർ 5:18; 6:23).

യേശുവിന്റെ പൂർണതയുള്ള ജീവിതം, മരണംവരെയുള്ള അനുസരണം (ഫിലിപ്പിയർ 2:8), വിശ്വാസത്താൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീതീകരണം സാധ്യമാക്കി (റോമർ 4:8). വീണുപോയ വംശത്തിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച മരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ആദ്യജാതനായി കാലാതീതനായി തുടരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.