റോമിന് കീഴടങ്ങാൻ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: റോമിന് കീഴടങ്ങാനോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടാനോ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചോ?

ഉത്തരം:

“എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല; എന്റെ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കാതവണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു; എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ: 18: 36).

യേശു രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ, യഹൂദ നേതൃത്വം അവനെ മിശിഹായായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കാരണം അവൻ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. റോമൻ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്ന് അവരെ ശാരീരികമായി വിടുവിക്കാൻ അവർ ഒരു രാജാവിനെ തേടുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ദൗത്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പീഡകനായ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാനാണ് അവൻ വന്നത് (മത്തായി 1:21, യോഹന്നാൻ 8:34). യേശു “സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ” ആകേണ്ടതായിരുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:6).

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ, റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള പീഡനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി യേശു പഠിപ്പിച്ചു. “ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: ദുഷ്ടനോടു എതിർക്കരുതു; നിന്നെ വലത്തെ ചെകിട്ടത്തു അടിക്കുന്നവന്നു മറ്റേതും തിരിച്ചുകാണിക്ക. … ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടു അവനോടുകൂടെ പോക” (മത്തായി 5:39. , 41). രണ്ട് മൈലുകൾ പോകണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു യഹൂദൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു റോമൻ പട്ടാളക്കാരന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു മൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതനായ ഒരു റോമൻ നിയമത്തെ പരാമർശിച്ചു. ആ യഹൂദൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നത് പ്രശ്നമല്ല, ഒരു റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു മൈൽ (സാധാരണയായി ഏകദേശം നൂറ് പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള) അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഈ അപമാനഭാരം വഹിക്കാൻ അവർക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ഈ അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണം പല യഹൂദന്മാരെയും മത്സരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാമെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ “പൊരുതിപ്പോരുക” എന്ന രീതി ഭരണത്തിന് കീഴടങ്ങുക മാത്രമല്ല, റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉപകരണങ്ങൾ രണ്ടാം മൈൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ തങ്ങളോടുള്ള ദൈവസ്നേഹം പീഡകർക്ക് കാണാനും ഈ പ്രക്രിയയിൽ അവരുടെ ഹൃദയം മാറ്റാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. യേശുവിന്റെ ഏക ആയുധം സ്നേഹമായിരുന്നു.

യേശുവിന്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവന്റെ കുരിശുമരണത്തിനുശേഷവും അവന്റെ വഴികൾ മനസ്സിലായില്ല. അവൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അവർ തങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോരാടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “അപ്പോൾ, യേശുവിനോടുകൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരാൾ കൈ നീട്ടി വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ഒരു ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ ചെവി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു: നിന്റെ വാൾ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വയ്ക്കുക; ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ, തന്നെ തെറ്റായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച മനുഷ്യന്റെ ചെവിയും യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ലൂക്കാ 22:49-51). അവർ ശാരീരിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ യേശു വ്യക്തമായി അംഗീകരിച്ചില്ല.

രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യേശു വളരെ നയപരമായിരുന്നു. പരീശന്മാരുടെയും ഹെരോദിയന്മാരുടെയും (റോമൻ അനുഭാവികൾ) കഥയിൽ, അവർ സീസറിന് കപ്പം നൽകണോ എന്ന് ചോദിച്ച് യേശുവിനെ വാക്കാലുള്ള വലയിൽ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ, യഹൂദന്മാർക്ക് അവനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ശക്തിയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നതായി ആരോപിക്കാം. അവൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിന് ഹെരോദിയക്കാർക്ക് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. തന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൽ, യേശു ആ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നു, “സീസർക്കുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും സമർപ്പിക്കുക” (മർക്കോസ് 12:17).

യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വിപ്ലവാത്മകവും സമൂലവും ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അത് സ്‌നേഹത്താൽ ഊർജസ്വലമായതുകൊണ്ടാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ വന്നു പോകുമ്പോഴും യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ, നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ, നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.” (മത്തായി 5:44).

യേശുവിന്റെ അറസ്റ്റിൽ വാളെടുത്ത ശിഷ്യൻ പത്രോസാണെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ ഒടുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴികൾ പഠിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു, “എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കുക. സാഹോദര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക. രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക” (1 പത്രോസ് 2:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment