റോമിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ യഹൂദർ സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞതെങ്ങനെ?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്തെഫാനോസ് യേശുവിനെപ്പോലെ ഒരു പൊതു വ്യക്തിയല്ലാത്തതിനാൽ റോമിന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു. യഹൂദ മതനേതാക്കളെ എതിർക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലേറിനെതിരെ റോം പ്രതികരിച്ചില്ല, കാരണം ഈ വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥമില്ല. സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ഒരു യഹൂദ വിഷയമായിരുന്നു, അത് റോമിന്റെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സൻഹെഡ്രിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, യെരൂശലേമിൽ വെച്ച് സ്റ്റീഫനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യഹൂദന്മാർ സ്വീകരിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 7:58).

മോശൈക നിയമപ്രകാരം ദൈവദൂഷണത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു കല്ലെറിയൽ (ലേവ്യ. 24:14-16; യോഹന്നാൻ 8:7). എന്നാൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, റോമാക്കാരുടെ കീഴിൽ അവർക്ക് ജീവനെടുക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഒരു റോമൻ പൗരനാണെങ്കിൽ (പ്രവൃത്തികൾ 6:5). യേശുവിന്റെ മരണത്തിലെന്നപോലെ റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ നിശബ്ദത കൈക്കൂലി നൽകാമെന്ന് സൻഹെഡ്രിൻ കണക്കാക്കി. അപ്പോഴും ഭരണാധിപൻ പീലാത്തോസ് ആ സമയത്ത് നഗരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നിരിക്കാം, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വിചാരണയിലെ അപമാനകരമായ അനുഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്റ്റീഫനോടുള്ള എതിർപ്പുമായി ഇടപഴകാൻ സാധ്യതയില്ല.

സ്തെഫാനോസിനെ പോലെയല്ല, യേശു ഒരു ദേശീയ വ്യക്തിയായിരുന്നു, എല്ലാ ആളുകളാലും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ മതനേതാക്കളാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 11:57). അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ ആ നേതാക്കൾ റോമിനോട് അനുവാദം തേടി. അവർ അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് അവർക്കെതിരെ ദേശീയ കലാപത്തിന് കാരണമാകുമായിരുന്നു. അതിനാൽ, തങ്ങളുടെ അധികാരം റോമാക്കാർ തകർത്തേക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ റോമാക്കാർ തന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. യഹൂദ മതനേതാക്കൾ റോമിനോട് വിശ്വസ്തരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം അവർ പീലാത്തോസിനോട് “സീസറല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജാവില്ല” (യോഹന്നാൻ 19:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment