BibleAsk Malayalam

റോക്ക്, മെറ്റൽ സംഗീതം പൈശാചികമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ?

സംഗീതം നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തമായ സ്വാധീന ശക്തിയാണ്, അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും അവന്റെ ജനത്തെ അവനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.(എഫെസ്യർ 5:19). യേശു പറഞ്ഞു, “…അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു.” (യോഹന്നാൻ 10:10). ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ അവൻ തന്റെ ആളുകൾക്ക് സംഗീതം സമ്മാനിച്ചു.

മറുവശത്ത്, ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ ശ്രോതാവിനെ സ്വാധീനിക്കാനും ഇതിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം (ദാനിയേൽ 3:5). ദൈവത്തെ നിരസിക്കാനും അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ എതിർപ്പിൽ ചേരാനും ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ തനിക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ടെന്ന് സാത്താന് അറിയാവുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് (വെളിപാട് 12:12). സാത്താൻ വലിയ വഞ്ചകനാണ് (വെളിപാട് 12:9). സാത്താൻ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് സംഗീതത്തിനുള്ള ഒരു ദാനം കൂടി ചേർത്താണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് (യെഹെസ്‌കേൽ 28:13-15), ഇത് ആളുകളെ തന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ അദ്ദേഹം സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

എല്ലാ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബാൻഡുകളും സാത്താനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിന് “പൈശാചികം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, കാരണം പല റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബാൻഡുകളും സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യമാണ്. പ്രകടനത്തിനിടയിലെ അവരുടെ പല രീതികളും പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്, പിശാചിന്റെയോ പൈശാചിക ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ (പെന്റഗ്രാമുകൾ, തലകീഴായ കുരിശുകൾ, 666, ആട്ടിൻ തലകൾ മുതലായവ) ധരിക്കുകയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക, ദൈവത്തെയും യേശുവിനെയും പരസ്യമായി ശപിക്കുക, പൈശാചിക ആചാരങ്ങൾ നടത്തുക. മൃഗരക്തം തളിക്കുന്നതും സാത്താനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പോലെ. കൂടാതെ, ചില ബാൻഡിന്റെ പാട്ടുകളുടെ വരികൾ സാത്താനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രോതാവിനെ സാത്താന്റെ നേരെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ സംഗീതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചകങ്ങളാണിവ, അതിനാൽ പ്രശസ്തി.

“ക്രിസ്ത്യൻ” റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബാൻഡുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, സംഗീതം പൈശാചികമല്ലെന്നും കേൾക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. വരികൾ മികച്ചതായിരിക്കാമെങ്കിലും, സംഗീതത്തിന്റെ “ആത്മാവ്” ആയ താളം ഇനിയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ സംഗീത ശൈലിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ബൈബിളിന്റെ ആത്മാവുമായി യോജിച്ചുപോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രോതാവാണ് (മലാഖി 3:18). ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന അർപ്പിച്ചെങ്കിലും ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചതിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്തതിനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് (ഉല്പത്തി 4:3-7, ലേവ്യപുസ്തകം 10:1-2). ആത്മാക്കളുടെ ശത്രു വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം (മത്തായി 7:14-15).

സംഗീതം ശ്രോതാവിനെ ആത്മീയ ഗ്രാഹ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണം (സങ്കീർത്തനം 47:7, കൊലോസ്യർ 3:16) ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം (സങ്കീർത്തനം 61:8) ദൈവത്തിനു സന്തോഷവും ആദരവും നന്ദിയും കൊണ്ടുവരണമെന്നതാണ് ബൈബിളിലെ സംഗീതത്തിനുള്ള ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ. (സങ്കീർത്തനം 67:4, 98:4, 147:7, എബ്രായർ 12:28).

പൈശാചികമായ സംഗീതം റോക്കിലും മെറ്റലിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഏത് ശൈലിയും സാത്താന് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വാക്കുകളിലും സംഗീതത്തിന്റെ താളം അല്ലെങ്കിൽ “മാനസികഭാവം” എന്നിവയിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പൗലോസ് എഴുതി, “ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ പാടും, വിവേകത്തോടെയും പാടും” (1 കൊരിന്ത്യർ 14:15)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: