റാപ്ചർ നടന്നതിന് ശേഷവും ആളുകൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

പീഡാനുഭവകാലത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാത്തവർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മറ്റൊരു അവസരം നൽകുമെന്ന് സീക്രട്ട് റാപ്ചർ അധ്യാപകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. “അനീതിചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ; അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ; നീതിമാൻ ഇനിയും നീതിചെയ്യട്ടെ; വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു” (വെളിപാട് 22:11, 12). രണ്ടാം വരവിനു തൊട്ടുമുമ്പ് പരീക്ഷണകാലം അവസാനിക്കുന്നു. ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ പറയും, “കൊയ്ത്ത് (രണ്ടാം വരവ് ദിവസം) കഴിഞ്ഞു, വേനൽ അവസാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല” (ജറെമിയ 8:20).

യേശു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ, അവൻ “കൈയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അരിവാൾ” വഹിക്കുന്നു (വെളിപാട് 14:14). പാപത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷമുള്ള കൊയ്ത്തുകാലമാണിത്. ഇത് വിളവെടുപ്പ് സമയമാണ്, “കൊയ്ത്ത് ലോകാവസാനമാണ്” (മത്തായി 13:39). “മേഘത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ തന്റെ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്കു എറിഞ്ഞു; ഭൂമി കൊയ്തു” (വെളിപാട് 14:16). “കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു … നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല” (യിരെമ്യാവ് 8:20) എന്ന് യിരെമ്യാവ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ ഭൂമിയുടെ വിളവെടുപ്പിനുശേഷം ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ല.

യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, “സകല ജാതികളും അവന്റെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടും” (മത്തായി 25:32). ആ വലിയ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ക്ലാസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വീണ്ടെടുത്തവരെ കൂട്ടി തന്നോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ടാം തവണ വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. നീതിമാൻമാർ വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാനായി എടുക്കപ്പെടും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17), എന്നാൽ ആ വരവിന്റെ പ്രകാശത്താൽ ദുഷ്ടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടും (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:8; വെളിപ്പാട് 19:17, 18).

റാപ്ച്ചറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Rapture:

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: