റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാമോ?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന് 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17-ൽ കാണപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ, ഈ വാക്കുകൾ ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു രഹസ്യ റാപ്ചറിനെ വിവരിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യമായ രണ്ടാം വരവ്‌ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17 യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്, ആ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വസ്തർ “എടുക്കപ്പെടുക “.

പൗലോസ് എഴുതി: “കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും; പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; അവരോടൊപ്പം മേഘങ്ങളിൽ, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ; ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നപോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല; കർത്താവിന്റെ ദിവസം വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ. അവർ സമാധാനവും നിർഭയവും എന്നു പറയുമ്പോൾ; അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു പ്രസവവേദന എന്നപോലെ പെട്ടെന്നു അവർക്കും നാശം വരുന്നു; അവർ രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ആ ദിവസം ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ നിങ്ങളെ പിടികൂടേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലല്ല” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16-5:4). ഇവിടെ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കപെടുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ പെട്ടെന്ന് നാശം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് “ആ ദിവസ”ത്തിലാണ്, അത് “കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണ്”, വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലല്ല.

ആദിമ തെസ്സലോനിക്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള പൗലോസിന്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുത്താണ് ഈ വാക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പൗലോസ് രണ്ടാമത്തെ കത്ത് എഴുതി, അത് അതേ കാര്യം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:1-ൽ, “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും അവനിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കൂടിവരവിനെക്കുറിച്ചും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17 ന് സമാന്തരമായി) പൗലോസ് അതേ സംഘത്തിന് എഴുതി.

ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ, ഇതേ കൂടിവരവിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതി. ഈ ആദിമ വിശ്വാസികൾ സഹിച്ചുനിൽക്കുന്ന “പീഡനങ്ങളും കഷ്ടതകളും” വിവരിച്ച ശേഷം പൗലോസ് എഴുതി: “കഷ്ടപ്പെട്ടവരേ, ഞങ്ങളോടുകൂടെ വിശ്രമിക്കുവിൻ, കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശക്തരായ ദൂതന്മാരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യും. ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരും: കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അവന്റെ ശക്തിയുടെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നും നിത്യനാശത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടാനും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടാനും വരുമ്പോൾ (നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിച്ചതിനാൽ). (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:7-10).

സൂക്ഷ്മമായ താരതമ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു – 1 തെസ്സ. 4:16 – 5:3; 2 തെസ്സ. 1:7-10; 2:1 – യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന അതേ ദിവസം, അവന്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടുമ്പോൾ , നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെമേൽ പെട്ടെന്നുള്ള നാശം വരുന്നത് വിവരിക്കുന്നു. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെ ശേഖരിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നശിപ്പിക്കാനും യേശു ശക്തരായ മാലാഖമാരുമായി ആർപ്പുവിളിയും ശബ്ദവും കാഹളവുമായി വരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകും. അതിൽ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല.

ആളുകൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള അവസരമുള്ള ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ ഒരിക്കലും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഒരു സാങ്കൽപ്പിക നോവലിലോ സിനിമാ പരമ്പരയിലോ ആണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: