റാപ്ചറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്നാൽ ശരിയായത് ഏതാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


റാപ്ചർ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രധാന മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്:

  1. പീഡനകാലത്തിനു മുമ്പുള്ള റാപ്ചർ: ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യ എടുക്കപ്പെടൽ സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
  2. പീഡനകാലത്തിനു മധ്യേയുള്ള റാപ്ചർ: ഈ വീക്ഷണം ദൈവജനത്തിന്റെ രഹസ്യമായ എടുക്കപെടലിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇതു മൂന്നര വർഷം – ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടകാലം വരെ സംഭവിക്കും, ദാനിയേൽ 7:25 ലെ കാലഘട്ടത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എതിർക്രിസ്തു ഒരു അക്ഷരീയ യെരൂശലേം ആലയത്തിൽ “മ്ലേച്ഛമായ ശൂന്യമാക്കൽ” നടത്തും.
  3. പീഡനകാലത്തിനു ശേഷമുള്ള റാപ്ചർ: മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും) സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഒരു അന്തിമ പീഡന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു.

അവസാനത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ്. വിശുദ്ധൻ മഹാകഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “ലോകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും. ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ആ ദിവസങ്ങൾ ചുരുങ്ങും” (മത്തായി 24:21,22).

ക്രിസ്തു തൻറെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, “അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കേണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതവണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണം എന്നത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതു” (യോഹന്നാൻ 17:15). അതുപോലെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കു എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും” (2 തിമോത്തി 3:12). കൂടാതെ, അവൻ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽകൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 14:22).

കഷ്ടതയ്‌ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാ നീതിമാന്മാരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുമെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ ഏഴ് പ്രയാസകരമായ വർഷങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഈ ആശയം ആകർഷകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീക്ഷണത്തിന് ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. “കഷ്ടതയുടെ ഏഴു വർഷം” എന്ന പ്രയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നില്ല.

വിശുദ്ധന്മാർ അന്ത്യകാല ക്ലേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് വെളിപ്പാട് 7:14-ൽ യോഹന്നാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “യജമാനൻ അറിയുമല്ലോ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതു: ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്തുടനീളം ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരെ അതിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീ. 91) എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment