റാപ്ചറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്നാൽ ശരിയായത് ഏതാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


റാപ്ചർ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രധാന മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്:

  1. പീഡനകാലത്തിനു മുമ്പുള്ള റാപ്ചർ: ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യ എടുക്കപ്പെടൽ സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
  2. പീഡനകാലത്തിനു മധ്യേയുള്ള റാപ്ചർ: ഈ വീക്ഷണം ദൈവജനത്തിന്റെ രഹസ്യമായ എടുക്കപെടലിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇതു മൂന്നര വർഷം – ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടകാലം വരെ സംഭവിക്കും, ദാനിയേൽ 7:25 ലെ കാലഘട്ടത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എതിർക്രിസ്തു ഒരു അക്ഷരീയ യെരൂശലേം ആലയത്തിൽ “മ്ലേച്ഛമായ ശൂന്യമാക്കൽ” നടത്തും.
  3. പീഡനകാലത്തിനു ശേഷമുള്ള റാപ്ചർ: മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും) സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ വീക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഒരു അന്തിമ പീഡന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു.

അവസാനത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ്. വിശുദ്ധൻ മഹാകഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “ലോകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും. ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ആ ദിവസങ്ങൾ ചുരുങ്ങും” (മത്തായി 24:21,22).

ക്രിസ്തു തൻറെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, “അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കേണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതവണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണം എന്നത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതു” (യോഹന്നാൻ 17:15). അതുപോലെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കു എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും” (2 തിമോത്തി 3:12). കൂടാതെ, അവൻ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽകൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 14:22).

കഷ്ടതയ്‌ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാ നീതിമാന്മാരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുമെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ ഏഴ് പ്രയാസകരമായ വർഷങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഈ ആശയം ആകർഷകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീക്ഷണത്തിന് ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. “കഷ്ടതയുടെ ഏഴു വർഷം” എന്ന പ്രയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നില്ല.

വിശുദ്ധന്മാർ അന്ത്യകാല ക്ലേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് വെളിപ്പാട് 7:14-ൽ യോഹന്നാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “യജമാനൻ അറിയുമല്ലോ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതു: ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്തുടനീളം ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരെ അതിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീ. 91) എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.