രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു:

അങ്ങനെ മോശെ യിസ്രായേലിനെ ചെങ്കടലിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു; പിന്നെ അവർ ഷൂർ മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയി. അവർ മൂന്നു ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ പോയി വെള്ളം കണ്ടില്ല. അവർ മാറായിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാറായിലെ വെള്ളം കയ്പുള്ളതിനാൽ കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് മാറാ എന്ന് പേരിട്ടു. ഞങ്ങൾ എന്തു കുടിക്കും എന്നു ജനം മോശെക്കെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു, കർത്താവ് അവന് ഒരു മരം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവൻ അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ വെള്ളം മധുരമായിത്തീർന്നു. അവിടെ അവൻ അവർക്കായി ഒരു ചട്ടവും നിയമവും ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ അവരെ പരീക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയും അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ. ഞാൻ മിസ്രയീമ്യർക്കു വരുത്തിയ വ്യാധികൾ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ്” (പുറപ്പാട് 15:22-26).

“അവൻ (യേശു) ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിലത്തു തുപ്പി ഉമിനീർ കൊണ്ട് കളിമണ്ണുണ്ടാക്കി; അവൻ അന്ധൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കളിമണ്ണ് പൂശുകയും ചെയ്തു. അവൻ അവനോടു: പോയി ശിലോഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്നു പറഞ്ഞു (അയച്ചത് എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു). അങ്ങനെ അവൻ പോയി കുളിച്ചു, കാഴ്ചയുള്ളവനായി മടങ്ങിവന്നു” (യോഹന്നാൻ 9:6,7).

പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, “അവർ ഒരു അത്തിപ്പഴം എടുത്ത് പരുവിൻ്റെ മേൽ പുരട്ടട്ടെ, അവൻ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ” (യെശയ്യാവ് 38:21; 2 രാജാക്കന്മാർ 20:7)

ഈ മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കർത്താവിന് തൻ്റെ ജനത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിവിധികൾ ഉള്ളിടത്ത് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ അവ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസക്കുറവ് കാണിക്കുന്നില്ല; നേരെമറിച്ച്, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള വിസമ്മതം അനുമാനമാണ്, അത് ശരിയായ നിർണയത്തിന്റെ അഭാവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.