രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നിരസിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബോവസ് രൂത്തിന്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനോട് അവളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു: “മോവാബിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന നൊവൊമി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവായ എലീമേലെക്കിന്റെ ഭൂമി വിൽക്കുന്നു. ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ മുതിർന്നവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഇത് വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഞാൻ കരുതി. നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ, അതിനാൽ ഞാൻ അറിയും. നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല, ഞാൻ അടുത്ത വരിയിലാണ്” (റൂത്ത് 4:3-4).

അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ന്യായമായ ബിസിനസ്സ് അവസരമായി തോന്നിയെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോവസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “നിങ്ങൾ നൊവൊമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങുന്ന ദിവസം, മരിച്ചയാളുടെ വിധവയായ മോവാബ്യയായ റൂത്തിനെയും നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും, മരിച്ചവരുടെ പേര് അവന്റെ സ്വത്തുമായി നിലനിർത്താൻ” (റൂത്ത് 4: 5). ബാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു, “എനിക്ക് അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം എസ്റ്റേറ്റിന് അപകടമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ അത് സ്വയം വീണ്ടെടുക്കുക. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (വാക്യം 6).

അടുത്ത ബന്ധു റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവന്റെ സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശമായി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി മക്കളില്ലായിരിക്കാം. താൻ റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവളോടൊപ്പമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ കുട്ടി രൂത്തിന്റെ മരിച്ചുപോയ മകന്റെ കുട്ടിയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് അവൻ കരുതി. അപ്പോൾ നൊവൊമിയിൽ നിന്ന് അവൻ വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയും ബന്ധുക്കളുടെ സ്വത്തുക്കളും രൂത്തിന്റെ മക്കൾക്കു പോകും. തന്റെ നിലവിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള അനന്തരാവകാശം വിഭജിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കൂടാതെ, വിവാഹച്ചെലവും നോമിയുടെ പരിചരണവും അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.

ഭൂമിയുടെ ഭാഗം വാങ്ങാനും രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും ബോവസിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. അവൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ മുതിർന്ന ആൺമക്കളുള്ള ഒരു വിഭാര്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം. ബോവസ് രൂത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന കുഞ്ഞ് അവളുടെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ കുട്ടിയായി കണക്കാക്കുമെന്നും നവോമിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്വത്ത് അവളുടെ മക്കൾക്ക് പോകുമെന്നും മുമ്പ് തനിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കുട്ടികൾക്കല്ലെന്നും അവൻ കാര്യമാക്കിയില്ല. ഭാര്യ. മോവാബ്യക്കാരിയായ റൂത്തിനോട് ബോവസിന് മുൻവിധിയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവന്റെ സ്വന്തം അമ്മ യെരീക്കോയിലെ രാഹാബ് ആയിരിക്കാം (റൂത്ത് 1:1).

അപ്പോൾ ന്യാധിപന്മാർ വിധി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ്. യിസ്രായേൽകുടുംബത്തെ ഒന്നിച്ചു കെട്ടിപ്പടുത്ത റാഹേലിനെയും ലേയയെയും പോലെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സ്ത്രീയെ കർത്താവ് ആക്കട്ടെ. നീ എഫ്രാത്തയിൽ നിൽക്കുകയും ബേത്ത്ലഹേമിൽ പ്രസിദ്ധനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ യുവതിയിലൂടെ കർത്താവ് നിനക്കു തരുന്ന സന്തതിയിലൂടെ നിന്റെ കുടുംബം താമാർ യഹൂദയ്ക്ക് പ്രസവിച്ച പെരെസിനെപ്പോലെയാകട്ടെ” (വാക്യം 11-12). അങ്ങനെ, ബോവസ് റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു (റൂത്ത് 4:13) അവർക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി, അവർക്ക് ഓബേദ് എന്ന് പേരിട്ടു, അവൻ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മുത്തച്ഛനും മിശിഹായുടെ പൂർവ്വികനുമാണ് (മത്തായി 1:5-6)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment