രഹസ്യ സംഘങ്ങളിൽ ചേരുന്നത് തെറ്റാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


രഹസ്യ സംഘങ്ങളിൽ ചേരുന്നത്.

“യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ലോകത്തോട് തുറന്നു സംസാരിച്ചു. യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സിനഗോഗുകളിലും ദേവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു, രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

യോഹന്നാൻ 18:20

രഹസ്യമായി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമാകണമെന്നും ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം മറച്ചുവെക്കാനാവില്ല. അവർ വിളക്ക് കത്തിച്ച് കൊട്ടയുടെ കീഴിലല്ല, ഒരു നിലവിളക്കിന്മേൽ വയ്ക്കുന്നു, അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം നൽകുന്നു. മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണാനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്തായി 5:14-16).

ദൈവം വെളിച്ചമായതിനാൽ വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. “ദൈവം വെളിച്ചമാണെന്നും അവനിൽ അന്ധകാരം ഇല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 1:5). ഇരുട്ട് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. “ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി, വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചു, കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തിന്മയായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 3:19).

രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൗജന്യ അറിവ് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ (വെളിപാട് 22:17). കൂടാതെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

നേരെമറിച്ച്, രഹസ്യ സമൂഹങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒരു നിയന്ത്രിത സംഖ്യയെ മാത്രമേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദുഷ്ടഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യരാശിയുടെ സ്വാഭാവിക ഭാഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഈ അംഗങ്ങൾ തത്ത്വചിന്തയുമായി രഹസ്യ ചടങ്ങുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു (ഉല്പത്തി 1:26,27).

അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ അവിശ്വാസികളുമായി അസമമായ നുകത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് (2 കൊരിന്ത്യർ 6:14-18). അവൻ തിരുവെഴുത്തു വിരുദ്ധമായ രഹസ്യ ശപഥങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം വ്യർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പണയം വയ്ക്കരുത് (പുറപ്പാട് 20:7; മത്തായി 5:34-37).

കൂടാതെ, ദൈവവചനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും പലപ്പോഴും വിജാതീയവും നിഗൂഢവും ആത്മീയവും ദുഷ്ടവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവൻ പിന്തുടരരുത് (2 പത്രോസ് 3:16). പകരം അവൻ സത്യത്തിലും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സാക്ഷ്യത്തിലും വേരൂന്നിയതും അടിത്തറയിട്ടതുമായിരിക്കണം (യോഹന്നാൻ 14:26; 16:13-14).

രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട്, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, “വേർപെട്ടിരിക്കുക… അശുദ്ധമായതിൽ തൊടരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും” (2 കൊരിന്ത്യർ 6:17). വെളിപാട് 18:4-ൽ, കർത്താവ് പറയുന്നു, “എന്റെ ജനമേ, നിങ്ങൾ അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാതിരിക്കാനും അവളുടെ ബാധകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാനും അവളെ വിട്ടുവരൂ.”

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment