“രഹസ്യ റാപ്ചർ” എന്നതിനുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം

“ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്” പരമ്പര വിശ്വാസികളുടെ രഹസ്യ റാപ്ച്ചറിനെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ പഠിപ്പിക്കലിനുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് തരാമോ?

ഉത്തരം

ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സീരീസ് അനുസരിച്ച്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യം, വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ യേശു നിശബ്ദമായും രഹസ്യമായും വരുന്നു.”പീഡനകാലം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന “ഏഴ് വർഷ കാലഘട്ടം” ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ്‌ . പീഡനകാലത്ത്, മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം നടപ്പിലാക്കാൻ എതിർക്രിസ്തു എഴുന്നേൽക്കുന്നു. തുടർന്ന്, പീഡനകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, കർത്താവ്
എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ മടങ്ങിവരുന്നു, അതിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ “മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷത” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് അനുസരിച്ച്, റപ്ചർ ആദ്യം വരുന്നു, തുടർന്ന്, ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം, ലോകാവസാനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ്.

ഈ അധ്യാപനത്തിൽ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു:

  1. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യമായ രണ്ടാം വരവിൽ അല്ല, അതിന് ഏഴു വർഷം മുമ്പാണ് റാപ്ച്ചർ നടക്കുന്നത്.
  2. റാപ്ച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും രക്ഷിക്കപ്പെടാനുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവസരം ലഭിക്കും.
  3. ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് എതിർക്രിസ്തുവിനെയോ മൃഗത്തിന്റെ അടയാളത്തെയോ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ല.

ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം:

1. റാപ്ച്ചറും രണ്ടാം വരവും ഒരേസമയം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ പോയിന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും രണ്ടാം വരവും ഒരേ സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും: പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16,17).

കൂടാതെ, ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഇത് കർത്താവിന്റെ നിശബ്ദവും അദൃശ്യവുമായ വരവായിരിക്കില്ലെന്ന് ഈ വാക്യം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. മറിച്ച്, വിശ്വാസികൾ ആർപ്പുവിളിയും ദൈവത്തിന്റെ കാഹള ശബ്ദത്തോടെ എടുക്കപ്പെടും. ഗർജ്ജനത്തോടും ആർപ്പുവിളിയോടും ആരവത്തോടുംകൂടെ കർത്താവ് വരുമെന്ന് യിരെമ്യായും പറയുന്നു.

“യഹോവ ഉയരത്തിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, തന്റെ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; അവൻ തന്റെ മേച്ചല്പുറത്തെ നോക്കി ഉറക്കെ ഗർജ്ജിക്കുന്നു; മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ടുന്നവരെപ്പോലെ അവൻ സകലഭൂവാസികൾക്കും നേരെ ആർപ്പുവിളിക്കുന്നു. ആരവം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തുന്നു; യഹോവെക്കു ജാതികളോടു ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു; അവൻ സകലജഡത്തോടും വ്യവഹരിച്ചു ദുഷ്ടന്മാരെ വാളിന്നു ഏല്പിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അനർത്ഥം ജാതിയിൽനിന്നു ജാതിയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു; അന്നാളിൽ യഹോവയുടെ നിഹതന്മാർ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റെ അറ്റംവരെ വീണു കിടക്കും; അവരെക്കുറിച്ചു ആരും വിലപിക്കയില്ല; അവരെ എടുത്തു കുഴിച്ചിടുകയില്ല; അവർ നിലത്തിന്നു വളമായിത്തീരും” (യിരെമ്യ 25:30-33).

ഈ മഹത്തായ “കർത്താവിന്റെ ദിവസം” ഒടുവിൽ “രാത്രിയിലെ കള്ളനെ” പോലെ എത്തുമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:2). ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു നിശബ്ദ കള്ളനെപ്പോലെ യേശു വരും എന്നാണ് പലരും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ നിശബ്ദമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. എന്നിട്ടും ഇതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോൾ പറയുന്നത്?

പൗലോസ് എഴുതി: “കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുമ്പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ തന്നേ നന്നായി അറിയുന്നുവല്ലോ. 3അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്കു പ്രസവവേദന വരുമ്പോലെ അവർക്കു പെട്ടെന്നു നാശം വന്നു ഭവിക്കും; അവർക്കു തെറ്റിയൊഴിയാവതുമല്ല” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:2-3). ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. “രാത്രിയിൽ കള്ളനായി” യേശുവിന്റെ വരവ് വിശ്വാസികളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ നിശബ്ദമായും അദൃശ്യമായും വരും എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് ലളിതമായി പറയുന്നു. പകരം, അവൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി വരും, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെമേൽ “പെട്ടെന്നുള്ള നാശം” കൊണ്ടുവരും എന്നാണ്. ഇത് രഹസ്യമല്ല, പെട്ടെന്ന് മാത്രം.

2. ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, റാപ്ച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കഷ്ടകാലത്ത് രക്ഷക്കായുള്ള ഒരു “രണ്ടാം അവസരം” ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ആശയം വളരെ അപകടകരമാണ്, കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് യുക്തിസഹമാക്കാൻ ഇത് ആളുകളെ നയിക്കുന്നു. കാരണം ഏഴ് വർഷ പീടനവേളയിൽ അതിൽ ചേർന്നാൽ മതിയാകും എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തെ എതിരേല്പാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നതാണ് സത്യം. “ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദകാലം; ഇപ്പോൾ ആകുന്നു രക്ഷാദിവസം” (2 കൊരിന്ത്യർ 6:2).

ഏഴു വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത്‌?

ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്ന ബൈബിൾ പാഠം ഡാനിയേൽ 9:27 ആണ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്: ദി മൂവിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ആദ്യ വാക്യമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്കു പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും; ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കിളക്കയും; ”

പ്രവചനത്തിൽ, ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (സംഖ്യകൾ 14:34; യെഹെസ്‌കേൽ 4:6), അതിനാൽ “ഒരാഴ്‌ച” കാലയളവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഴ് വർഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് ഭാവിയിലെ ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു. കഷ്ടകാലത്ത് യഹൂദന്മാരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിനെയാണ് “അവൻ” പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കൂടുതൽ ബൈബിൾ പിന്തുണയുള്ള കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ആദരണീയമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിശ്വസ്തരായ അനേകം ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരാൽ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകപ്രശസ്തനായ മാത്യു ഹെൻറിയുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം. മൂന്നര വർഷത്തെ സ്‌നേഹപൂർവകമായ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കുശേഷം മരിച്ച യേശുക്രിസ്‌തുവിനെ മാത്യു ഹെൻറി ഈ പ്രവചനം ബാധകമാക്കുന്നു. “ആഴ്‌ചയുടെ മധ്യത്തിൽ”, “ഒരിക്കലായും എന്നേക്കുമായി യേശു യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി എല്ലാ മൃഗബലികളും നിർത്താൻ കാരണമായി. അവൻ [യേശു] എല്ലാ ലേവ്യയാഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കും. മാത്യൂ ഹെൻറിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, വാല്യം. IV-യെശയ്യാവ് മുതൽ മലാഖി വരെ, പൂർണ്ണ പതിപ്പ്. ന്യൂയോർക്ക്: ഫ്ലെമിംഗ് എച്ച്. റെവെൽ കോ. 1712, ഡാനിയേൽ 9:27-ന്റെ കുറിപ്പുകൾ, പേ. 1095.

ആദം ക്ലാർക്ക് എഴുതിയ മറ്റൊരു മികച്ച ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത്, “ഏഴു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ” (ദാനിയേൽ 9:27) യേശുക്രിസ്തു “മനുഷ്യവർഗവുമായുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും” എന്നാണ്. ആദം ക്ലാർക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും വിമർശനാത്മക കുറിപ്പുകളുമുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, വാല്യം. IV-യെശയ്യാവ് മുതൽ മലാഖി വരെ. ന്യൂയോർക്ക്: അബിംഗ്ഡൺ-കോക്സ്ബറി പ്രസ്സ്, ഡാനിയേൽ 9:27-ലെ കുറിപ്പുകൾ, പേ. 602.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെമിസൺ, ഫൗസെറ്റ്, ബ്രൗൺ വ്യാഖ്യനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്ധരണി ഇതാ: “അവൻ ക്രിസ്തുവെന്ന – ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കും. ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥിരീകരണം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റവ. റോബർട്ട് ജെമിസൺ, റവ. ​​എ. ആർ. ഫൗസെറ്റ്, റവ. ​​ഡേവിഡ് ബ്രൗൺ, ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാന വിമർശനവും വിശദീകരണവും, സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പ്. ഹാർട്ട്ഫോർഡ്, കോൺ.: എസ്.എസ്. സ്ക്രാന്റൺ കോ., ഡാനിയേൽ 9:27-ലെ കുറിപ്പുകൾ, പേ. 641.

ക്രിസ്തു ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നു “അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്കു പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും” (ദാനിയേൽ 9:27). “ഇത് അനേകർക്കുവേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാണ്” (മത്തായി 26:28, NKJV) എന്ന് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് “ഉടമ്പടി … സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്” (ഗലാത്യർ 3:17; റോമർ 15:8, NKJV). ആഴ്‌ചയുടെ മധ്യത്തിൽ, മൂന്നര വർഷത്തിനുശേഷം, യേശു നമുക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ നൽകി, “യാഗം നിർത്തലാക്കി.” അവനായിരുന്നു അന്ത്യബലി. ഇനി യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല (എബ്രായർ 10:12).

3- വിശ്വാസികൾക്ക് എതിർക്രിസ്തുവിനെയും മൃഗത്തിന്റെ അടയാളത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകൾ കഷ്ടതയെ അഗാധമായി ഭയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ രഹസ്യ റാപ്ച്ചറിന്റെ സിദ്ധാന്തം വളരെ ആശ്വാസകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ ഭയത്താൽ വലയരുത് ”സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല; ഭയത്തിന്നു ദണ്ഡനം ഉള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു; ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 4:18).

വിശ്വാസികൾ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “അന്നു അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന്നു ഏല്പിക്കയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും; എന്റെ നാമം നിമിത്തം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകെക്കും” (മത്തായി 24:9, 13, NKJV). അവൻ തന്റെ സഭയെ രക്ഷിക്കും – കഷ്ടത്തിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് അതിലൂടെ. എന്തെന്നാൽ, “ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” (മത്തായി 28:20) എന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.