രണ്ട് പ്രാർത്ഥന പങ്കാളികൾക്ക് പരസ്പരം എണ്ണ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണ് (മത്തായി 25:1-13). പഴയനിയമത്തിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിനും തിരുനിവാസവും അതിലെ സാധനസാമഗ്രികളിലും തളിച്ചു കർത്താവിനു വേറിട്ടു നിർത്തുന്നതിനും എണ്ണ കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു (പുറപ്പാട് 25:6; ലേവ്യപുസ്തകം 8:30; സംഖ്യകൾ 4:16). അതിനെ “വിശുദ്ധമായ, അഭിഷേകതൈലം” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ തൈലമായി ആരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. അത് വിശുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായി നീക്കിവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 30:32-33).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, അഭിഷേകം സഭയുടെ ഒരു പ്രധാന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആത്മാവിന്റെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. മർക്കോസ് 6:13 ൽ പറയുന്നു, “അവർ അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി, അനേകം രോഗികളെ എണ്ണ പൂശുകയും സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.” മർക്കോസ് 14:3-9-ൽ, മറിയം യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളെ നന്ദിയുടെയും ആരാധനയുടെയും പ്രവൃത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു.

അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് നിർദേശിക്കുന്നു, “നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ. അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന്നു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. 15എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും; കർത്താവു അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും; അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോടു ക്ഷമിക്കും. ” (യാക്കോബ് 5:14-15).

മറ്റുള്ളവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നവർ സഭയിലെ “മൂപ്പന്മാരാണ്” അല്ലാതെ സഭയിലെ സാധാരണ അംഗങ്ങളല്ലെന്ന് യാക്കോബ് 5-ന്റെ ഖണ്ഡികയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂപ്പന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നില്ല, കാരണം പ്രവൃത്തികൾ 15:2, 4, 6-ൽ മൂപ്പന്മാരെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂപ്പൻ എന്ന പദം അവരുടെ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദിമ സഭയിൽ, മൂപ്പൻ ഒരു എപ്പിസ്‌കോപോസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, അതായത് “മേൽവിചാരകൻ”, “ബിഷപ്പ്” എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന ഒരു വാക്ക്. പുതുയ നിയമ തെളിവുകൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അപ്പോസ്തോലിക കാലത്ത് രണ്ട് പദങ്ങളും ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് പരാമർശിച്ചിരുന്നത് (1 തിമൊ. 3:2-7 ടൈറ്റസ് 1:5-9; പ്രവൃത്തികൾ 20:28; ഫിലി. 1:1).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.