രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൽ നിയമ പെട്ടകം അപ്രത്യക്ഷമായത് എങ്ങനെ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

തെറ്റായ ദൈവമായ ബാലിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന അത്താലിയ രാജ്ഞിയുടെ ഭരണകാലത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം നശിപ്പിക്കാനും അതിലെ മതപരമായ വസ്തുക്കൾ നിർത്തലാക്കാനുമുള്ള അഥലിയയുടെ ദുരുദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് യെരൂശലേമിലെ മഹാപുരോഹിതൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, അവനും പുരോഹിതന്മാരും ഈ ദുഷ്ട രാജ്ഞിയിൽ നിന്ന് നിയമപെട്ടകവും മറച്ചുവച്ചു.

തങ്ങളുടെ കർമ്മം മറച്ചുവെക്കാൻ, പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ അവരുടെ ആരാധനകൾ തുടർന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു, പെട്ടകം അപ്രത്യക്ഷമായതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നു, അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ യാഗത്തിന്റെ രക്തം തളിച്ചു. അങ്ങനെ, ബലി കർമ്മങ്ങൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ തുടർന്നു, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പെട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെയായിരുന്നു (മിഷ് യോമ 5:2).

മഹാപുരോഹിതൻ () രക്തം തളിച്ച കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ () ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം രണ്ട് കെരൂബുകൾക്കിടയിൽ വസിച്ചിരുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആലയത്തിലെ പെട്ടകത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ മാത്രമല്ല പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. ബിസി 786-ൽ യോവാഷ് ക്ഷേത്രം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ, മതപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പെട്ടകത്തിന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ വിവേകപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു.

ഈ രഹസ്യം യിരെമ്യാവിൻറെ കാലം വരെ തുടർന്നു: “അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദേശത്തു വർദ്ധിച്ചുപെരുകുമ്പോൾ ആ കാലത്തു: യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം എന്നു ഇനി പറകയില്ല, അതു മനസ്സിൽ വരികയില്ല, അതിനെ ഓർക്കയില്ല, ചെന്നു കാണുകയില്ല, ഇനി അതു ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ” (). ദൈവം ഭൂമിയിൽ തന്റെ വാസസ്ഥലം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ജെറമിയ പ്രവചിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകത്തെ അസാധുവാക്കും.

ഭാവിയിൽ പെട്ടകം നിർമ്മിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ജെറമിയയുടെ പ്രഖ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പുരോഹിത വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനായതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവാലയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും പെട്ടകം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലായിരുന്നുവെന്നും.

ജറുസലേമിലെ ദൈവാലയം ആദ്യം ബാബിലോണിയക്കാർ (നെബൂഖദ്‌നേസർ) 597, 586 ബിസിഇയിലും പിന്നീട് റോമാക്കാർ എഡി 70-ലും പിടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ, പെട്ടകം ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം ഭൂമിയിലെ ഒരേയൊരു രേഖ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് – പത്ത് കൽപ്പനകൾ ().

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: