രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?

BibleAsk Malayalam

“ഓരോ കണ്ണും അവനെ കാണും” “മേഘങ്ങളിൽ” ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ സത്യം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (വെളിപാട് 1:7; മത്തായി 24:27). ശക്തിയും മഹത്വവും ഉള്ള എല്ലാ ദൂതന്മാരുമായി ക്രിസ്തു വരും (മത്തായി 25:31).

വിശുദ്ധന്മാർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, “കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). അവൻ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ മഹത്വമുള്ള ശരീരങ്ങളാക്കി മാറ്റും “നാം എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെടും … മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ … ഈ മർത്യൻ അമർത്യത ധരിക്കണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53). എന്നാൽ ദുഷ്ടരായ മരിച്ചവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ തുടരും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടും, 1000 വർഷാവസാനം വരെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയില്ല.

സഹസ്രാബ്ദം (1000 വർഷം) രണ്ടാം വരവിൽ ആരംഭിക്കും. നീതിമാന്മാരായ മരിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും.(ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും”(യോഹന്നാൻ 14:3). “അവർ (വിശുദ്ധന്മാർ) ആയിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു” (വെളിപാട് 20:4). “ഇത് ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനമാണ്. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാണ്” (വെളിപാട് 20:5, 6). എന്നാൽ “മരിച്ചവരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ [രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ] ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും ജീവിച്ചില്ല” (വെളിപാട് 20:5). ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നീതിമാന്മാർ ന്യായവിധിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നീതി കാണുകയും ചെയ്യും “ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു; അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കു ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു; യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിന്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ടു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു” (വെളിപാട് 20:4).

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, വിശുദ്ധ നഗരമായ പുതിയ ജറുസലേം, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഇറങ്ങിവരും: “പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.
സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടതു: ഇതാ, മനുഷ്യരോടു കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം; അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും; അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും; ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി” (വെളിപാട് 21:2, 3). “ഇതാ, കർത്താവിന്റെ ദിവസം വരുന്നു. … അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ കിഴക്ക് യെരൂശലേമിന് അഭിമുഖമായുള്ള ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കും. ഒലിവുമലയും രണ്ടായി പിളരും. അങ്ങനെ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവും നിന്നോടുകൂടെ എല്ലാ വിശുദ്ധരും വരും…” (സഖറിയാ 14:1-5). ഇപ്പോൾ ഒലിവ് മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്ത് പുതിയ ജറുസലേം സ്ഥിരപ്പെടും.

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദുഷ്ടൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, സാത്താനെ അവന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെടും, തുടർന്ന് വീണ്ടും വഞ്ചിക്കാൻ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കും. “മരിച്ചവരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും ജീവിച്ചില്ല … ആയിരം വർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, സാത്താൻ … ഭൂമിയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ … യുദ്ധത്തിന് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാൻ പുറപ്പെടും. അവർ ഭൂമിയിലെങ്ങും കയറി വിശുദ്ധരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരത്തെയും വളഞ്ഞു” (വെളിപാട് 20:5-9). എന്നാൽ “ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു. അവരെ കബളിപ്പിച്ച പിശാച്, തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു, അത് രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ്” (വെളിപാട് 20:9, 10; 21:8).

പാപത്തിന്റെ നാശത്തിനുശേഷം ദൈവം ഭൂമിയെ പുനർനിർമ്മിക്കും. “ഇതാ, ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു” (യെശയ്യാവ് 65:17; വെളിപ്പാട് 21:5). ദൈവം തന്നെ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം വസിക്കും: “ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെയാണ്, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും. ദൈവം തന്നെ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും” (വെളിപാട് 21:3).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

More Answers: