രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ഏലിയാവ് വരുമോ?

BibleAsk Malayalam

ഇതാ, കർത്താവിന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഏലിയാ പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയയ്ക്കും. ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ ശപിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരിലേക്കും തിരിക്കും.”

മലാഖി 4:5, 6

യേശു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു, “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഏലിയാവ് ഇതിനകം വന്നിരിക്കുന്നു, അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അവനോട് ചെയ്തു. അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും അവരുടെ കയ്യാൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു. അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ചാണ് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി” (മത്തായി 17:12, 13).

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഏലിയാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അല്ല, കാരണം “അവർ അവനോട് (യോഹന്നാൻ) ചോദിച്ചപ്പോൾ, “അപ്പോൾ എന്താണ്? നീ ഏലിയാവാണോ?” അവൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ അല്ല” (യോഹന്നാൻ 1:21). അപ്പോൾ, യോഹന്നാൻ ഏലിയാവിനെപ്പോലെ ആയിരുന്നത് എങ്ങനെ? തിരുവെഴുത്തുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു: “അവൻ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്കു മാറ്റും. അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും അവന്റെ മുമ്പാകെ പോകും, ​​’പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും’ അനുസരിക്കാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും തിരിക്കും, കർത്താവിനായി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കും” (ലൂക്കാ 1. :16-17).

യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ ഏലിയാവിന്റെ “ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും” ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം “മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം” ആയിരുന്നു (മർക്കോസ് 1:4; ലൂക്കോസ് 3:3; പ്രവൃത്തികൾ 13:24; 19:4). പശ്ചാത്താപം, അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരിയുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യർ “കർത്താവിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിൽ” (ലൂക്കോസ് 1:17) അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ (മത്തായി 3:2; 4:17; 10:7) മാനസാന്തരപ്പെടണം. തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ജോലി. പഴയനിയമത്തിൽ ഏലിയാവ് നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തി ഇതായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 18:37).

ഏലിയാവും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും നിർവ്വഹിച്ച അതേ പ്രവൃത്തി കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വീണ്ടും നിർവഹിക്കപ്പെടും. ധാർമ്മിക അഴിമതിയുടെയും ആത്മീയ അന്ധതയുടെയും ഈ നാളുകളിൽ, ദൈവത്തിൻറെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അന്തിമ സന്ദേശം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉയർത്തും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: