രണ്ടാം ദശാംശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിൽ, ആദ്യത്തെ ദശാംശം പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ചിലവിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു (ലേവ്യ. 27:30-34; സംഖ്യ. 18:19-28). രണ്ടാമത്തെ ദശാംശം ഒന്നുകിൽ വിശുദ്ധ വിരുന്നുകൾക്കായി നൽകി (ലെവി. 23), അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അനാഥർക്കും ദരിദ്രർക്കും “അപരിചിതർക്കും” (ആവർത്തനം 14:23, 29; 16:11-14).

ദരിദ്രർക്കായി ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കരുതലുകൾ സത്യമതത്തിന്റെ ആചരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ദേശം ഇല്ലാത്ത ലേവ്യർ (ആവ. 12:12) സ്വന്തം നഗരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു, വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി. അതിനാൽ, ഈ വിശുദ്ധ വിരുന്നുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു (ആവ. 12:18).

കൂടാതെ, അനാഥരെയും വിധവകളെയും ഈ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു (ആവ. 16:11, 14; 24:17, 19; 26:12). ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവരോട് ഉദാരമനസ്കത കാണിക്കണം (ആവ. 12:7, 12, 18; 14:29). കൊടുക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും പകരാനായിരുന്നു ശ്രമങ്ങൾ. തന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രർക്കിടയിൽ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ദൈവഹിതമായിരുന്നു അത്.

കൂടാതെ, ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം മറ്റു നിയമങ്ങളും നൽകി (ലേവ്യ. 19:9, 10; 23:22). സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് വയലിൽ നിന്നും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പെറുക്കാനുള്ള പദവി ലഭിച്ചു. ഭൂവുടമ കാലാ പെറുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക, അതേ സമയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയോടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു (സദൃ. 11:24). വിളവെടുപ്പ് നടന്ന 7 വർഷ  ക്രമത്തിന്റെ ആദ്യ 6 വർഷങ്ങളിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിരുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി അതേ തത്ത്വമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. “പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ: അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്നു കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതവണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു” (യാക്കോബ് 1:27).

ഒരു സത്യവിശ്വസത്തിന്ന്റെ ബാഹ്യമായ തെളിവ് ഹൃദയത്തിലുള്ളതിനൊപ്പം പോകുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ കാണിക്കുന്നു (മീഖാ 6:8). സത്യമതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നത്പോലെ ചെയ്യാനാണ്. അനാഥർക്കും ദരിദ്രർക്കും വിധവകൾക്കും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, ദൈവജനത്തിന്റെ ആശ്വാസവും സ്നേഹവും ആവശ്യമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment