രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടേതാണെന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“രക്ഷ യഹൂദരുടേതാണ്”

യോഹന്നാൻ 4:22 പറയുന്നു “നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നതു”. അതിനർത്ഥം രക്ഷ യഹൂദർക്ക് മാത്രമാണെന്നാണോ?

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ദൈവമാണ് യഹോവ എന്നതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം (ആവർത്തനം 6:4; 2 രാജാക്കന്മാർ 19:15; യെശയ്യാവ് 44:6; 1 കൊരിന്ത്യർ 8:4-6; 1 തിമോത്തി 2:4- 6). സ്രഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ” ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽനിന്നു മനുഷ്യജാതിയെ ഒക്കെയും ഉളവാക്കി” (പ്രവൃത്തികൾ 17:26). “അവനിലല്ലോ നാം ജീവിക്കയും ചരിക്കയും ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു”, “നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ” (വാക്യം 28).

എല്ലാവർക്കും രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

ഈ ഒരേയൊരു ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ “വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കാതെ” എല്ലായിടത്തും രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ. (റോമർ 2:11). പക്ഷപാതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്”(ആവർത്തനം 10:17; 2 ദിനവൃത്താന്തം 19:7; ഇയ്യോബ് 34:19).

അങ്ങനെ, വിജാതീയർക്കും യഹൂദർക്കും ഒരേപോലെ രക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നത് ഒരേ കാരണത്താലാണ്. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകി, കാരണം അവൻ “ലോകത്തെ” സ്‌നേഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16) യഹൂദന്മാരെ മാത്രമല്ല “അവൻ സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു.” (1 തിമോ. 2:4). കർത്താവ് തന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു, ” സകലഭൂസീമാവാസികളുമായുള്ളോരേ, എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടുവിൻ; ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ലല്ലോ” (യെശയ്യാവ് 45:22).

വിജാതീയരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആദ്യകാല യഹൂദ സഭയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി

ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്നേഹം എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, വിജാതീയരുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, പത്രോസിനുള്ള ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ, അവൻ തന്റെ സ്നേഹവും രക്ഷയും അവരുടെ വംശം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 10-11).

പത്രോസ് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് വിശദീകരിച്ചു, കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് “അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യെഹൂദന്നു നിഷിദ്ധം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനോ അശുദ്ധനോ എന്നു പറയരുതെന്നു ദൈവം എനിക്കു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു…..അപ്പോൾ പത്രൊസ് വായി തുറന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു: ദൈവത്തിന്നു മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും ഏതു ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ടു നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 10:28, 34-35 കൂടാതെ 11:1-3, 17, 18; 15:1, 8-11).

അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷ പ്രയോജനം ചെയ്യൂ

ദൈവസ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. “അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.” (യോഹന്നാൻ 1:12). അതിനാൽ, നിർണ്ണായകമായ നിലപാട് മനുഷ്യരിൽ തന്നെയാണ് – വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും
ദത്തെടുക്കൽ നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൂർണമായി ഫലപ്രദമാകാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പരസ്‌പര കൈമാറ്റം ആവശ്യമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അത് നിരസിക്കുന്നവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആർക്കും തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നെന്നോ അവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ അവസാനത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. തത്ഫലമായി, ദൈവം അവർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ വീണ്ടെടുപ്പിനെ നിരസിച്ചതിന് “അവർ ഒഴികഴിവില്ലാത്തവരാണ്” (റോമർ 1:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment