രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ സമ്മാനം

കർത്താവ് ഒരു വിശ്വവിശാലമായ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: “ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു, “വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ” (വെളിപാട് 22:17). ദാഹിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ ജിവനീരുറവിൽ നിന്നു സൗജന്യമായി കൊടുക്കും (വെളിപാട്. 21:6; യെശയ്യാവ് 55:1-3). ചില ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടുവാനയീ തിരഞെടുക്കപെടുന്നു എന്ന തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രസ്താവനയാൽ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു (റോമർ 8:29).

“ആരെ സേവിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക” (യോശുവ 24:15, ആവർത്തനം 30:19) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതവും മരണവും സ്ഥാപിക്കുകയും ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു” (റോമർ 6:23). യേശു പറയുന്നു, “ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നു മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും” (വെളിപാട് 3:20).

വിശ്വാസിയുടെ ആദ്യ പങ്ക് – ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക

തന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ നിഷേധാത്മകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവൻ ഇടപെടുന്നില്ല, അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവനു കഴിയുന്നില്ല (ഗലാത്യർ 5:13; 2 കൊരിന്ത്യർ 3:17). കാരണം സ്വമേധയാ ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രണയബന്ധവും ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. പിന്നെ സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് നിർബന്ധമില്ല. അതിനാൽ, വിശ്വാസിയുടെ പ്രഥമ ധർമ്മം കർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ സ്നേഹദാനത്തെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.

ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16; 1:12). വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര പ്രായശ്ചിത്തം ഒരു വിശ്വാസി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും തൽക്ഷണം ക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു. ഈ അനുഭവത്തെ “നീതീകരണം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കൃപയും മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിശ്വാസവുമാണ്. “കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല; ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, പ്രവൃത്തികളുടെ ദാനമല്ല” (എഫെസ്യർ 2:8-9). വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുകയും ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, പാപിയുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായി ക്രിസ്തു മാറുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:2).

വിശ്വാസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പങ്ക് – ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക

വചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, എന്നിൽ വസിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4). ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ജീവനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നത് വളർച്ചയ്ക്കും ഫലപുഷ്ടിയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ദേഹി യേശുക്രിസ്തുവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം (ഗലാത്യർ 2:20). ഒരു ശാഖയ്ക്ക് അതിന്റെ ചൈതന്യത്തിനായി മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല; ഓരോരുത്തരും മുന്തിരിവള്ളിയുമായി അതിന്റേതായ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണം. ഓരോ അംഗവും അതിന്റേതായ ഫലം കായ്ക്കണം.

ഈ ഘട്ടത്തെ “വിശുദ്ധീകരണം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് വളർച്ചയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പൂർണതയുടെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇവിടെയും, പാപത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ പാപത്തെ ജയിക്കുക അസാധ്യമാണ് (യോഹന്നാൻ 15:5). എന്നാൽ യേശുവിലൂടെ എല്ലാം സാധ്യമാണ്.

പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). ക്രിസ്തു നൽകിയ ശക്തിയാൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവിക കൽപ്പനകൾ വിശ്വസ്തതയോടെ പാലിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലിയുടെ വിജയത്തിന് കർത്താവ് സ്വയം ഉത്തരവാദിയാകുന്നു.

വിശ്വാസിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പങ്ക്- സത്യം പങ്കിടുക

ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “കർത്താവായ യേശുവിനെ വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 10:9). വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയും സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് യേശു ചോദിച്ചു, “നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയി, കർത്താവ് നിനക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നും അവൻ നിന്നോട് എങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ചെന്നും അവരോട് പറയുക” (മർക്കോസ് 5:19).

മനുഷ്യരോട് (ദേഹികളോട്‌) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം (1 പത്രോസ് 1:9). മറ്റുള്ളവരുമായി സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ നിയോഗം നിറവേറ്റും, അതായത് അവന്റെ രണ്ടാം വരവ് വേഗത്തിലാക്കാൻ ലോകമെമ്പാടും (മത്തായി 28:19) സുവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും (മത്തായി 24:14).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: