രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

BibleAsk Malayalam

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കാം:

മനുഷ്യർ ദേഹികളാണ് (യെഹെസ്കേൽ 18:20). അതിനാൽ, ദേഹികൾ ജീവജാലങ്ങളാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ദേഹി ഉണ്ടായി, പൊടിയും , ജീവശ്വാസവും. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും ചേരുന്നതുവരെ, ഒരു ദേഹി നിലവിലില്ല. “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7).

മരണസമയത്ത്, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും വേർപിരിയുന്നു. ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദേഹി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവശ്വാസമാണ്.

ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “പ്രാണൻ “, “ശ്വാസം” എന്നീ പദങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് “എന്റെ പ്രാണൻ മുഴുവനും എന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം എന്റെ മൂക്കിലും ഉണ്ടല്ലോ” (ഇയ്യോബ് 27:3). ശ്വാസം ഉള്ള നാസാരന്ധ്രത്തിലാണ് പ്രാണൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് എന്നത് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്, ശരീരമില്ലാത്ത ദേഹിയല്ല.

മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ആത്മാവ് എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, ദേഹി (soul) മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16).

ബൈബിളിൽ, അന്ധരാർത്ഥമുള്ള പ്രയോഗത്തിലല്ലാതെ, ദേഹി ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും പോകുന്നില്ല; ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവുമില്ല. ആത്മാവ് എന്നത് ദൈവം ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്വാസമോ പ്രാണനോ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവിതമാണ്.

മരണശേഷം ഒരു ദേഹി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തിയോ നിരൂപണങ്ങളോ ഇല്ല.  (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2). ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” എന്തെങ്കിലും ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും പരാമർശമില്ല. അന്ത്യത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ കർത്താവ് അവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുവരെ മരിച്ചവർ അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14).

ഒരു ലളിതമായ ദൃഷ്ടാന്തം ഇതാ: നമുക്ക് ശരീരത്തെ ഒരു ബൾബിനോട് ഉപമിക്കാം. ആ ബൾബിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി ദൈവം ശരീരത്തിൽ ഇടുന്ന ജീവശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ശ്വാസം ശരീരത്തിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം മനുഷ്യനായി മാറിയ ദേഹി, ബൾബിലെ പ്രകാശം ജീവനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരികരിക്കുന്നു. ഇത് പൂർത്തിയായ സൃഷ്ടിയുടെ മാതൃകയാണ് . നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ, ശ്വാസം മരണത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ വൈദ്യുതി ബൾബിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യുത സോക്കറ്റിലേക്ക് വെളിച്ചം കയറിയോ? ഇല്ല, അത് നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ ശ്വാസം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ ദേഹി എവിടെയാണ്? ഇത് കേവലം നിലനിൽക്കില്ല.

അതിനാൽ, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ, ദൈവം ശരീരത്തിന് ജീവശ്വാസം നൽകുകയും ആത്മാവ് വീണ്ടും സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: