രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വികാരം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആദ്യം കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആഗ്ലാദവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, അവർ അവരുടെ വികാരങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ നിരുത്സാഹമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു, അവർ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, രക്ഷ എന്നത് വികാരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല, മറിച്ച് അത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് (എഫെസ്യർ 2:20). ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ വിശ്വാസം വസ്തുതകളെക്കാൾ വികാരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അനുഭവം പ്രാഥമികമായി സത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 16:13).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആത്മീയ ആളുകളായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 6:1). നാം “ആത്മികനന്മകളിൽ കൂട്ടാളികളാണ്” (റോമർ 15:27). നാം “കാഴ്ചയാൽ അല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:7). നാം “ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണം” (യോഹന്നാൻ 4:23-24). നാം “ആത്മീയ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഒരു ആത്മീയ ഭവനം” പണിയുകയാണ് (1 പത്രോസ് 2:5).

യിസ്രായേലിന് “ദൈവത്തോട് തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പരിജ്ഞാനപ്രകാരമല്ല” (റോമർ 10:2). ദൈവത്തിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:14-37). അതിനാൽ, നാം “സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും” (1 തിമോത്തി 2:4) “ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൌമ്യതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം” (യാക്കോബ് 1:21) രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവവചനം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം നാം സന്തോഷിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:26-39).

ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തെ അവന്റെ വികാരങ്ങളാൽ “നിന്റെ നീതിയുള്ള വിധികളെ പഠിച്ചിട്ടു ഞാൻ പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യും (സങ്കീർത്തനം 119:7). സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ശേഷമാണ് ആരാധനയും വാത്സല്യവും വരുന്നത് (യോഹന്നാൻ 4:24; 17:17). “ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ആത്മാവിന്റെ വാൾ” (എഫെസ്യർ 6:17) സ്വീകരിച്ച് “ആത്മാവിന്റെ ഫലം” (ഗലാത്യർ 5:16-6:1) പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആത്മീയരാകാം.

അതിനാൽ, സത്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വികാരങ്ങളാൽ ഇളക്കിവിടണോ? തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, ക്രിസ്തുമതം വികാരങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതായിരിക്കരുത്. ക്രിസ്തുമതം ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷ ദൈവഹിതം അറിയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. “ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു” (റോമർ 10:17) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment