രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

വൈരുദ്ധ്യമില്ല

രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ കാണിക്കേണ്ടതും വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമായ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനാത്മകമാണ് പഴയ നിയമം. പഴയനിയമ ഗ്രന്ഥകർ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും അവന്റെ നാമം മൂലം പാപമോചനം ലഭിക്കും എന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു” (അപ്പ. 10:43 1 പത്രോസ് 10, 11).

കാലങ്ങളായി മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷക്കായി ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ, ആളുകൾ മൃഗബലിയുടെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു (ലേവ്യപുസ്തകം 17:11), പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയനിയമ ബലി സമ്പ്രദായം മുന്നോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു (എബ്രായർ 10:1-10).

പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉറ്റുനോക്കി. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സാത്താനെ കീഴടക്കുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ആദം വിശ്വസിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:15). അബ്രഹാം ആ വിശ്വാസത്തിൽ തുടർന്നു, “യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു; അവൻ അത് അവനു നീതിയായി കണക്കാക്കി” (ഉല്പത്തി 15:6).

ഇന്ന്, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പരിപാലിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം പിന്നോട്ട് നോക്കുന്നു. “ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നേ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുടെ രക്ഷെക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതു പ്രത്യക്ഷനാകും”
(എബ്രായർ 9:28). ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളേക്കാൾ, പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണയുണ്ട്.( ദൈവം പണ്ടു ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർമുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു ഈ അന്ത്യകാലത്തു പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോടു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനെ താൻ സകലത്തിന്നും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു; അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി” (എബ്രായർ 1:1-2).

അതുകൊണ്ട്, കാലതാമസമില്ലാതെ അവന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ” (യോഹന്നാൻ 3:16).

വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും, മനുഷ്യർക്കു വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമായ രക്ഷ ലഭിക്കുന്നു, അത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക ആവശ്യകതയാണ്, “വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്” (യോഹന്നാൻ 6:47; 5:24). ദൈവം പ്രവൃത്തി എല്ലാം ചെയ്തു, അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കൃപയും മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമായ രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:13).

“നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” (റോമർ 1:17) എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഹബക്കൂക്ക് 2:4-ൽ പഴയനിയമത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ലേഖനത്തിലുടനീളം, നീതി വിശ്വാസത്താലാണെന്ന തന്റെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അവൻ പഴയനിയമത്തെ ആവർത്തിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു (റോമർ 4; 10:6, 11). ആചാരപരമായ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യം, ഒരു മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ധാർമ്മിക നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ്.

മനുഷ്യന് തന്നിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല (യോഹന്നാൻ 15:51). ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മീയമായി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വിശ്വാസിയുടെ ഇഷ്ടം, വാത്സല്യങ്ങൾ, ജീവിതം എന്നിവയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെ കർത്താവ് മനുഷ്യന് ഒരു പുതിയ സ്വഭാവം നൽകുന്നു (മത്തായി 5:14-16).

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ച ശേഷം, കൃപയിൽ വളരുന്നതിന്, വിശ്വാസി ലോകവുമായി സുവാർത്ത പങ്കിടണം. യേശു കല്പിച്ചു: “ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു ” (മത്തായി 28:19,20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

https://bibleask.org/does-the-old-and-new-testament-contradict-salvation/

More Answers: