രക്ഷയുടെ സുരക്ഷ: എന്താണ് സുരക്ഷിതമായ രക്ഷയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രക്ഷയുടെ സുരക്ഷ

രക്ഷയുടെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നൊന്നുണ്ടോ? യേശു പറഞ്ഞു, “എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അവയെ അറിയുന്നു, അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്കു നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു; അവ ഒരിക്കലും നശിച്ചുപോകയില്ല; ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുക്കുകയുമില്ല. അവയെ എനിക്കു തന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 10:27-29).

യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, “പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരും, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും തള്ളിക്കളയുകയില്ല” (യോഹന്നാൻ 6:37). ആളുകൾ ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ, അവർ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്നത് തീർച്ചയായും സത്യമാണ്. ഈ ഉറപ്പ് എടുത്തുകളയാൻ പിശാചിന് പോലും കഴിയില്ല.

രക്ഷയുടെ സുരക്ഷ ഉപാധികളോടെയാണ്

ബൈബിളിന്റെ പൂർണ്ണമായ വെളിച്ചത്തിൽ രക്ഷയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസികളുടെ നിത്യസുരക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ അവർ തുടരുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:1-6; മത്തായി 24:13; 1 കൊരിന്ത്യർ 9). :27). അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അവൻ മരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ച ഒരു ശാഖ പോലെ ഛേദിക്കപ്പെടും (2 പത്രോസ് 2:20, 21; 1 തിമോത്തി 4:1; വെളിപ്പാട് 2:4, 5).

ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുഴുവൻ ഊന്നലും. മോക്ഷം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷവും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3:18; 1 തിമോത്തി 6:20-21). കൂടാതെ ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3).

പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീഴാം എന്നാണ് (മത്തായി 7:24-27; 10:33; ലൂക്കോസ് 6:46-49; 14:34-35; റോമർ 11). :17-23; 1 കൊരിന്ത്യർ 10:6-12; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5; എബ്രായർ 2:1-3; 3:6-19; 10:35-39; 2 യോഹന്നാൻ 1:8-9). വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സജീവമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത തിരുവെഴുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 6:12; 2 തിമോത്തി 4:7).

കൂടാതെ, രക്ഷ എന്നത് വിശ്വാസികളുടെ കർത്താവിലുള്ള തുടർച്ചയായ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (കൊലോസ്യർ 1:21-23; 2 തിമൊഥെയൊസ് 2:11-13; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:2; എബ്രായർ 3:6,14) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കണം (2 കൊരിന്ത്യർ 13:5; 2 യോഹന്നാൻ 8-9; യോഹന്നാൻ 15:5-6).

ഇടയന്റെ കൈയിലുള്ള രക്ഷയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് ആടുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളൂ, അത് അവരുടെ സ്വമേധയായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. “ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവനെ നഷ്ടപ്പെടുക അസാധ്യമാണ്” എന്ന തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആടുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇടയന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല.

ഉപസംഹാരം

നമുക്ക് രക്ഷയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, “ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനുമാണ്” (1. യോഹന്നാൻ 5:13). എന്നാൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കർത്താവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ദിവസവും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വസിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.