രക്ഷയും വിടുതലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


രക്ഷ

ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ”(യോഹന്നാൻ 3:16 ). ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉചിതമാക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. “ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം. ” (വെളിപ്പാടു 14:12).

വിടുതൽ

മോശയും ജോഷ്വയും ഗിദെയോനും നെഹെമിയയും മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ ജനത്തിന്റെ വിമോചകരായിരുന്നു; പാപത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അവരെ വിടുവിച്ചു. എന്നാൽ യേശു തന്റെ ജനത്തെ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. “മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല ” (പ്രവൃത്തികൾ 4:12). യേശുവിന്റെ ദൗത്യം വിവരിക്കുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു: “ദരിദ്രന്മാരോടു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവു എന്റെമേൽ ഉണ്ടു; ബദ്ധന്മാർക്കു വിടുതലും കുരുടന്മാർക്കു കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും
കർത്താവിന്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 4:18).

ഈ വാക്കുകൾക്ക് സമാന്തരമായി, “അന്യായബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക; നുകത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക; പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടയക്ക; എല്ലാനുകത്തെയും തകർക്കുക; ഇതല്ലയോ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം? “യെശയ്യാവു 58:6 ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും സാത്താന്റെ തടവുകാരെ യേശു വിടുവിച്ചു (റോമർ 6:16).

രക്ഷയും വിടുതലും – പര്യായപദം

രക്ഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിടുതൽ, പുനഃസ്ഥാപനം, സംരക്ഷണം, മഹത്വപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ രണ്ടു വാക്കുകളും ബൈബിളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മോചനമില്ലാത്തിടത്ത് രക്ഷയില്ല.

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ജഡത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആത്മീയ ശത്രുക്കൾക്ക് തങ്ങൾ മനഃപൂർവം അടിമത്തത്തിലാണെങ്കിലും തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു പതിവ് പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ജനത ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ജയിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി അവനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. “എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനെക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്‌വാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്നു ആമേൻ ” ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (എഫെസ്യർ 3:20). ഇതിന്റെ ഫലമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും, “… നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു ” (റോമർ 8:37).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment