യോഹന്നാൻ 8 പ്രകാരം യേശു നിലത്ത് എന്താണ് എഴുതിയത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യോഹന്നാൻ 8

യേശു നിലത്തെഴുതിയതിന്റെ രേഖ താഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ കാണാം: “അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ അവളെ നടുവിൽ നിർത്തി അവനോടു പറഞ്ഞു: ഗുരോ, ഈ സ്ത്രീ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണം എന്നു മോശെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നമ്മോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നീ എന്ത് പറയുന്നു?” അവർ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ഇതു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യേശു കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി, അവൻ കേൾക്കാത്തതുപോലെ.

അങ്ങനെ അവർ അവനോടു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ സ്വയം എഴുന്നേറ്റു അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളുടെ നേരെ കല്ലെറിയട്ടെ. പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ് നിലത്തെഴുതി. അതുകേട്ടവർ മനസ്സാക്ഷിയാൽ കുറ്റംവിധിക്കപ്പെട്ടവരായി, മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി അവസാനത്തേത് വരെ ഓരോരുത്തരായി പുറപ്പെട്ടു.

യേശു തനിച്ചായി, സ്ത്രീ നടുവിൽ നിന്നു. യേശു സ്വയം എഴുന്നേറ്റു, സ്ത്രീയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കണ്ടില്ല, അവൻ അവളോടു: സ്ത്രീയേ, നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ എവിടെ? ആരും നിങ്ങളെ കുറ്റംവിധിച്ചിട്ടില്ലേ?” അവൾ പറഞ്ഞു: ആരുമില്ല കർത്താവേ. യേശു അവളോടു: ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല; പോയി ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്. “അവൻ വീണ്ടും കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് എഴുതി” (യോഹന്നാൻ 8:3-11)

യേശു നിലത്ത് എന്താണ് എഴുതിയത്?

വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യഹൂദന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് അവളുടെമേൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് വാക്യത്തിന്റെ സന്ദർഭം. ഈ സംഭവം വ്യക്തമായും ഒരു കെണിയായിരുന്നു: അവർ അവളെ കല്ലെറിയണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ, യഹൂദന്മാർ അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് സിവിൽ അധികാരമുള്ള റോമാക്കാരോട് അവനെ അറിയിക്കും. അവളെ കല്ലെറിയരുതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ, യഹൂദന്മാർ മോശയുടെ നിയമം അവഗണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കും. മതനേതാക്കന്മാർ കപടവിശ്വാസികളായിരുന്നു, യേശുവിനെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ കഥയും ക്രമീകപെടുത്തി.

എന്നാൽ അവർക്കു മറുപടി പറയുന്നതിനു പകരം യേശു നിലത്തെഴുതി. യേശു എന്തും എഴുതിയതിന്റെ ഒരേയൊരു രേഖകളിൽ ഒന്നാണിത്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, കുറ്റാരോപിതരുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ എഴുതി. മണലിൽ എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം മിഷ്‌നയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു (ശബ്ബത്ത് 12. 5, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് തൽമൂഡ്, പേജ് 503).

ഇത് തീർച്ചയായും സാധ്യമാണ്, കാരണം അവൻ നിലത്ത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, പാപമില്ലാത്തവരോട് ആദ്യത്തെ കല്ല് എറിയാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു, അവരുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അവർക്ക് സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീയുടെ കുറ്റാരോപിതരുടെ പാപങ്ങൾ നിലത്ത് യേശു എഴുതിയത് അവന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവനു കഴിയുമെന്നും തെളിയിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment